Hovory o Starém zákoně

Datum / čas
23.09.2019
19:15–20:30


Milí farníci od svaté Terezičky, možná víte, že letos na jaře začaly pravidelné Hovory o Starém zákoně. Začali jsme od Abrahama. Abyste měli alespoň nějakou představu, o čem tyto Hovory jsou, uvádím malou ukázku:

Geneze 15,3:  Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni, Hagaru egyptskou, deset let po tom, co se Abram usadil v kenaanské zemi, a dala ji svému muži Abramovi za ženu.

Rodinný život se řídil dobovými obyčeji. Pokud byla manželka neplodná, mohla dát manželovi svou služebnici, aby s ní zplodil syna, který byl považován za legitimního syna manželky – tato zvyklost byla ve starověkém Orientě obecně rozšířená. Sáraj chce mít podíl na Božím slibu alespoň prostřednictvím své služky. Abram přijímá nápad své manželky.

Uplynulo deset let od chvíle, kdy Abram slyšel Boži zaslíbení: „Učiním tě velkým národem.“

Netrpělivost při dlouhém čekání vede k nápadu jak získat dědice. Abramovo potomstvo, na které mají přejít Boží přísliby, však nevzejde z této příliš lidské strategie; přímočarý Boží plán se splní, i když tomu prozatím nic nenasvědčuje.

Geneze 15,4:  I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit.

Přestala si své paní vážit –  dosl. její paní byla zlehčena v jejích očích. Sárajin plán ztroskotá na nesnášenlivosti obou žen. Byl to však přirozený důsledek Sárajina vlastního kroku, když dala Hagar manželovi jako konkubínu. To bylo příčinou Hagařiny drzosti. Nicméně Sáraj za vzniklou situaci nepřijímá odpovědnost, ale přenese odpovědnost na svého manžela:

Geneze 15,5:  Tu řekla Sáraj Abramovi: „Mé příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do náruče, ale ona, jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin.“

Sáraj vznáší oprávněnou stížnost, které dodává váhu tím, že se odvolává k Božímu soudu. Pozoruhodné je, že k Božímu soudu dochází mezi Sáraj a Abramem, nikoli Sáraj a Hagar, která se proviňuje povýšeným chováním ke své paní.

Pokračovat v Hovorech o SZ  budeme 23. září od 19.15 v místnosti Emauzy, a pak vždy jednou za dva týdny.

D. Jaroslav Schrötter