Novéna k Duchu Svatému

Datum / čas
08.05.2016
19:15–19:45


Svatodušní novéna (lat. novem = devět) je „matkou“ všech novén v rámci lidových pobožností v církvi. Poprvé devět dní před letnicemi Ježíšovi učedníci „jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými“ (Sk 1,14). Přizvěme tedy i my Pannu Marii, aby se modlila spolu s námi o nové letnice v našem životě, v životě naší rodiny, našich malých společenství, naší farnosti, celé církve v naší zemi. Svatodušní novénu je velmi žádoucí konat každý rok devět dní před Slavností Seslání Ducha svatého.

Tak jak to bude v naší farnosti? Od pátku 6. května každý den po večerní bohoslužbě v 19.15 (v neděli od 19.30) bude společná modlitba Svatodušní novény podle knížečky Vojtěcha Kodeta. Každý den povede jedno společenství z farnosti. Jednotlivé dny mají tyto názvy: 1. Touha, žízeň po Bohu, 2. Ježíš Kristus, 3 Dar Ducha a ovoce Ducha, 4. Duch pravdy, 5. Usvědčování z hříchů a odpuštění, 6. Svoboda, 7. „Abba, Otče!“, 8. Duch Svatý se modlí v nás, 9. Dary pro službu v církvi.

Každý den má stejnou strukturu. I. Píseň k Duchu svatému, II. Texty z Písma svatého, III. Zamyšlení, IV. Uvedení do modlitby a přímluvné modlitby.

Všichni jste zváni, ale vím, že to pro velkou většinu z vás není možné být v kostele každý den. Je však možné každý den se pomodlit doma, třeba v rámci večerní modlitby, buď tuto novénu nebo alespoň desátek růžence „Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal“ či některý z hymnů k Duchu svatému z kancionálu nebo z naší knížky svatodušních modliteb.

Novéna vyvrcholí svatodušní vigilií v sobotu 14. 5. ve 21.00. Svatodušní vigilie má podobnou strukturu jako vigilie velikonoční – čtení, žalm, modlitba a zakončíme ji obnovou biřmování. Také na tento vrchol novény jste v hojném počtu zváni.

P. Josef Brtník