Oslava Doby stvoření

Datum / čas
24.09.2023
Celý den


Od 1. září do 4. října se v mnoha křesťanských církvích slaví „Doba stvoření“,

několik týdnů, během nichž máme příležitost věnovat větší pozornost tomu, že nás a svět, který můžeme společně se všemi ostatními tvory obývat, stvořil dobrý Bůh, aby se o dobro, jímž sám je, mohl s námi podělit. Je to čas, kdy můžeme děkovat za svět a všechny jeho obyvatele. Můžeme si také více všímat toho, jak jsou naši spolutvorové zneužíváni a vykořisťováni, a společně volat po nápravě. Můžeme si také všímat toho, jak společná starost o ohrožený svět posiluje ekumenická pouta mezi křesťany a přispívá k vytváření všelidské solidarity.
V naší farnosti oslavíme Dobu stvoření v sobotu 23. září odpoledne ekumenickým setkáním na farní zahradě a v neděli 24. září při mších. Ve svém srdci, v rodině či v jiném společenství se můžete připojit a na společné slavení se připravit pomocí této modlitby:

Modlitba pro Dobu stvoření 2023

Stvořiteli všeho,
z tvého společenství lásky vyprýštil život jako mohutná řeka a celý kosmos povstal k bytí.
Na této Zemi překypující lásky se Slovo stalo tělem a vyšlo s životodárnými vodami, aby ohlásilo pokoj a spravedlnost všemu stvoření.
Povolal jsi lidi, aby obdělávali a střežili tvou zahradu. Umístil jsi nás do správných vztahů s každým tvorem, ale my jsme nenaslouchali nářku Země a nářku těch, kdo jsou na ní nejzranitelnější. Oddělili jsme se od proudícího společenství lásky a zhřešili jsme proti tobě tím, že jsme nechránili podmínky pro život.
Truchlíme pro ztrátu druhů, které tu s námi žily, a jejich obydlí, rmoutíme se pro ztrátu lidských kultur, společně s životy těch, kdo byli vyhnáni či zahynuli. Bolí nás pohled na ekonomiku smrti, války a násilí, již jsme uvalili na sebe i na Zemi.
Otevři naše uši pro své tvůrčí, usmiřující a udržující Slovo, které nás oslovuje skrze knihu Písma a knihu stvoření. Požehnej nás znovu svými životodárnými vodami, aby spravedlnost a pokoj Boha Stvořitele mohly proudit do našich srdcí a přetékat z nich do celého stvoření.
Otevři naše srdce, abychom přijali živé vody Boží spravedlnosti a pokoje a dělili se o ně s našimi trpícími bratry a sestrami, se všemi tvory kolem nás, se vším stvořením.
Požehnej nás, abychom kráčeli společně se všemi lidmi dobré vůle, tak aby se z mnoha proudů Boží spravedlnosti a pokoje stala mocná řeka proudící po celé Zemi.
Ve jménu toho, který přišel, aby ohlašoval radostnou zvěst celému stvoření, Ježíše Krista.
Amen.