Pouť farnosti ke Svaté bráně Božího milosrdenství do kostela Božského Srdce Páně na Vinohradech

Datum / čas
01.04.2016
17:00


Pouť farností IV. pražského vikariátu, kam patří i naše farnost, k Božskému Srdci Páně na Vinohradech ve svatém roce Božího milosrdenství bude v pátek 1. dubna s tímto programem: 17,00 adorace a příležitost ke svátosti smíření, 18,00 slavení eucharistie, 19,00 katecheze a po ní adorace. Můžete zde získat odpustky svatého roku. Více informací níže.

Večerní bohoslužba u nás ten den nebude, ani obvyklý prvopáteční program, ten bude až v pátek 8. dubna.

Je to pro nás den a čas milosti, která se nám nabízí. Nebude večerní páteční bohoslužba u nás. Celý náš vikariát je zván ke Svaté bráně Božího milosrdenství u Božského Srdce Páně. Je to pouť k bráně Božího milosrdenství. Přijměme s tím spojené námahy putování i výzvu k očistě našich srdcí, která může být už v závěru přípravné doby velikonoční kdekoliv co nejupřímněji prožitou svátostí smíření. Na konkrétním místě účastí na bohoslužbě s přijetím Krista svátostného a modlitbou za svatého otce a jeho úmysly se otvíráme plodům darů odpustků vázaným na Svaté brány. Také k tomu patří rozjímání na téma milosrdenství. Čtěte nebo naslouchejte pozorně texty svatopostní doby. Značná část mluví o Božím milosrdenství. Zapište si text, který vás zaujme, a celý týden se k němu vracejte. „Svatý rok milosrdenství se má stát velkou příležitostí k setkání každého člověka s Božím milosrdenstvím, živou zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a aby se tak posilovala víra každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji vydávat svědectví.“

Svatý otec ale touží rozšířit možnost získat odpustky i na další okamžiky našeho života. Proto je možné získat odpustky Svatého roku také při konání skutků milosrdenství. „Prosil jsem, aby církev v tomto Roce milosrdenství znovu objevila bohatství skryté ve skutcích duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenost s milosrdenstvím lze totiž nejlépe poznat právě prostřednictvím konkrétních projevů, jak nás to učil i Ježíš. Vždy, když některý věřící osobně vykoná jeden či více z těchto skutků, bezpochyby tak získá i odpustky spojené s tímto Svatým rokem.

 

Mezi skutky tělesného milosrdenství se především počítá:

– dát najíst tomu, kdo má hlad

– napít tomu, kdo trpí žízní

– hostit toho, kdo nemá střechu nad hlavou

– obléci ty, kdo nemají, co na sebe

– navštěvovat nemocné a vězněné

– pohřbívat mrtvé

– tradičně se také připojuje osvobozovat zajaté

A ke skutkům duchovního milosrdenství počítáme:

– učit nevědomé

– radit především pochybujícím

– těšit zarmoucené

– posilovat klesající či napomínat hřešící

– trpělivě vše snášet

– odpouštět ubližujícím

– modlit se za živé i za mrtvé

Pokud se Boží milosrdenství dotkne nás, může se dotknout mnoha dalších lidí. Dovolme to Bohu a tak jeho milosrdenství zachrání svět

P. Josef Brtník