Volby 2022 do pastorační rady farnosti

Datum / čas
29.08.2022–27.11.2022
Celý den


Současné pastorační radě farnosti (PRF) končí letos pětiletý mandát. Nebyl vůbec jednoduchý, protože do něj zasáhla jak koronavirová epidemie, tak změna faráře a výměna všech farních vikářů. Už teď děkuji všem členům za jejich službu a podněty, kterými přispěli k životu farnosti. Je tedy třeba ustanovit PRF novou. Ze stanov Arcibiskupství pražského cituji: „Je poradním a  pracovním nástrojem faráře… Tato rada spolupracuje s  farářem, aby se vytvářelo živé společenství věřících, nese spoluzodpovědnost za šíření evangelia… Posuzuje otázky farnosti a  hledá možnosti řešení… Pastorační rada je složena z faráře, duchovních žijících ve farnosti, zástupců řeholních a dalších společenství a dvou až šesti zvolených členů, jejich mandát trvá pět let.“ 

Členy nové PRF ze své funkce budou: farář (František Blaha), farní vikáři (Václav Jiráček, který je zároveň ředitelem komunity salesiánů, Radek Gottwald a Vlastimil Vajďák), představená sester salesiánek (Zdeňka Korousová). 

Dále v kobyliské farnosti bude pět členů zvoleno farníky a tři jmenuje farář. 

Pastorační rada se bude řádně setkávat čtyřikrát do roka. 

Průběh voleb: (termíny byly proti původnímu návrhu o týden posunuty!)

  • Kandidáti: Prosíme, abyste od teď po modlitbě a vzájemných rozhovorech navrhovali vhodné kandidáty starší 18 let. Mohou to být i farníci, kteří byli v současnosti či v minulosti členy PRF. Na volební kandidátce budou farníci, kteří jsou podporováni alespoň deseti lidmi a projeví ochotu v  pastorační radě působit. Konkrétně tedy na kandidátní listině (vzor zde) uveďte jména a podpisy těchto deseti a jméno kandidáta a jeho kontaktní údaje. Navrhovaný kandidát podpisem stvrdí, že souhlasí s  případným členstvím v  PRF. Návrh předejte do farní kanceláře nebo v kostele do schránky u dětské nástěnky nejpozději do 30. 10. 2022. Seznam kandidátů bude zveřejněn 6. 11. 2022 (tedy v listopadovém Kobylístku). 
  • Volby proběhnou (dá-li Pán) v neděli 20. listopadu po všech nedělních bohoslužbách. Volit mohou všichni farníci a účastníci bohoslužeb starší 15 let.
  • Zveřejnění nové pastorační rady proběhne na 1. neděli adventní 4. 12. (v prosincovém Kobylístku).

farář František Blaha