Volby do pastorační rady farnosti

Datum / čas
20.11.2022
Celý den


Informace k volbám nové pastorační rady farnosti

volby proběhnou 20. listopadu po bohoslužbách při odchodu z kostela u hlavního a bočních vstupů;
volit se bude také na sobotní večerní mši svaté 19. listopadu;
kdo z vážného důvodu nemůže být přítomen a chce volit, může tak učinit v týdnu předtím ve farní kanceláři;
volit mohou farníci od 15 let, volit se bude 5 osob, další 3 osoby budou jmenovány farářem;
volby proběhnou zatrhávacím systémem a maximálně bude možnost zatrhnout 5 osob;
ze své funkce jsou členy PRF: farář (František Blaha), farní vikáři (Václav Jiráček – i jako ředitel komunity salesiánů, Radek Gottwald, Vlastimil Vajďák) a představená sester FMA (Zdeňka Korousová);
u volebních uren bude služba (kdo byste mohli pomoci, můžete se hlásit u Tomáše Redlicha, farnost.kobylisy@sdb.cz.

Úkoly pastorační rady farnosti
Pastorační rada farnosti (PRF) je poradním a pracovním orgánem faráře. Nese spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia. Aby mohla plnit své úkoly, snaží se všichni členové PRF spolu se svými pastýři o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti.
Úkolem PRF je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat
možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je
přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti se podílet na vytváření pastoračního
programu.

K úkolům PRF zvláště náleží:
probouzet a prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci jeho členů;
získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování;
přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii;
podporovat službu v charitativní a sociální oblasti;
podporovat vzdělávací činnost ve farnosti;
pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti;
společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství;
zvolit jednoho svého člena za člena ekonomické rady farnosti

Pastorační rada má právo:
sdělit biskupovi a provinciálovi svůj názor, má-li dojít k ustanovení faráře v uprázdněné farnosti;
na informace o ekonomické situaci farnosti;
vyjádřit svůj názor při změnách organizace duchovní správy ve farnosti, příp. hranic farnosti, při výběru pomocníků k podávání eucharistie, lektorů, akolytů a katechetů, při plánování lidové misie či duchovní obnovy farnosti;
podílet se na přípravě důležitých pastoračních kroků, na řešení důležitých otázek, týkajících se života farnosti, např. uspořádání církevních slavností a zvláštních slavnostních bohoslužeb (poutí, procesí, prosebných dnů) a na stanovení pořádku bohoslužeb;

Shromáždění PRF se bude řádně konat 4krát za rok. V období mezi radami se členové PRF zapojují do různých týmů, které zajišťují chod a poslání farnosti. Délka mandátu člena PRF je 5 roků.