Doba koranovirová počtvrté

26. 11. 2021: Včera vyhlášen nouzový stav a následná opatření. Připojuji vyjádření generálního vikáře biskupa Zdenka Wasserbauera:

Vážení spolubratři, milí přátelé, situace s Covidem se stále zhoršuje, proto asi nikoho nepřekvapí, že nato Vláda reaguje. Včera byl vyhlášen nouzový stav a byla přijata nová, přísnější opatření. Možná jste si všimli, že se v poslední době v krizových opatřeních bohoslužby nezmiňují a pouze se mlčky předpokládá, že bohoslužby patří mezi shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb. Vřele ale doporučuji, abychom se v této napjaté době vyhýbali situacím, kdy by mohlo dojít např. k medializování většího nedodržování opatření ze strany církve.

A teď k vlastním opatřením přijatým včera (využívám zde to, co po poradě s odborníky sepsal P. Přibyl CSsR), jak se opatření dotýkají chodu naší farnosti. 

Výrazněji jsou omezeny veřejné a soukromé akce mimo shromáždění (tj. spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu II/13, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy), přičemž do tohoto okruhu nařízení tradičně řadí i svatby a pohřby.
Pro církevní provoz by do tohoto okruhu spadaly zřejmě všechny akce pořádané církví mimo vlastní bohoslužby.

Pro akce tohoto druhu je omezena kapacita na 100 osob a pokud se účastní více než 20 osob, je třeba vyžadovat očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci (PCR test jen u zvláštních případů, např. lidí, co nemohou být očkováni).

Prakticky pro akce mimo bohoslužby: akce do 20 osob lze konat volně, pouze s ohledem na nařízení o ochraně dýchacích cest, které zůstává v platnosti. Akce nad 20 osob vyžadují O-P (očkování/prodělání nemoci) a maximální počet je 100 osob.

Pro shromáždění (do čehož se zvykově v těchto nařízeních řadí i bohoslužby) tato omezení neplatí – tam zůstává stávající stav: „koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce“ (+ samozřejmě ochrana dýchacích cest, která vyplývá z jiného předpisu).

Prakticky: pro bohoslužby v tomto ohledu žádná změna; pozor ale, např. už káva nebo přátelské setkání po bohoslužbě není bohoslužba a platí na ni pravidla pro ostatní akce, viz výše.

Zvláštní ohledy pro svatby a pohřby:
svatby jsou explicitně zmiňovány v bodě o konání akcí a počet účastníků je u nich omezen na 30 (místo 100), naopak u pohřbů počet účastníků není omezený nijak (tj. pouze na pohřbu může být i více než 100 osob).

Prakticky: V případě svateb s bohoslužbou, během které je sňatek uzavírán, nastávají dva režimy fungování – pro bohoslužbu samotnou platí pravidla pro bohoslužbu (která jsou výrazně mírnější), ale pro cokoli, co následuje (hostina, oslava, atd.) už platí výše zmíněná přísná pravidla a omezení počtu hostů na 30.

20. 11. 2021:Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci: 

 • přidáváme v našem kostele nedělní bohoslužbu v 16 hodin (od 1. neděle adventní 28. 11. 2021), 
 • uvádím prohlášení předsedy ČBK, 
 • připomínám opatření platná od 22. 11. 2021. 

František Blaha

Prohlášení arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK:

Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.
Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.
Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.
Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně.
+Jan Graubner, předseda ČBK

Nová opatření platná od 22. 11. 2021 se bohoslužeb nedotknou

Vláda schválila nová epidemiologická opatření, která začala platit v pondělí 22. listopadu. Podmínky na bohoslužbách ale zůstávají nezměněné. Stále platí rozestupy a povinnost nošení respirátorů, ale kontrola covid pasů nebo testů není pro mše svaté povinná.

Bohoslužby totiž nadále spadají do podmínek podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo u předchozích úprav. Zde tedy platí tyto podmínky:

 • Rozestupy 1,5 metru: Koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.
 • Dále platí dřívější povinnost nošení roušek: Ve všech ostatních v písmenu a) neuvedených vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Během bohoslužeb proto nadále doporučujeme dodržování rozestupů, nošení roušek a dezinfekci u vchodu.
Pro ostatní akce kulturního a jiného obdobného charakteru (včetně těch pořádaných církví mimo bohoslužby) platí, že testy už se neuznávají a účastník musí mít dokončené očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19.

 • 22. 10. 2021: z instrukcí generálního vikáře biskupa Z. Wasserbauera:

  Vláda ČR přijala v tomto týdnu nová opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích a která vstupují v platnost od pondělí 25. října 2021.
  Je zavedena povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště […], kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Vyvozujeme z toho, že se to vztahuje i na bohoslužebné prostory, i když nejsou výslovně zmíněny. Prakticky to znamená, že je při bohoslužbách třeba buď dodržovat rozestupy 1,5 metru, nebo vyžadovat nošení respirátoru od všech zúčastněných.
  Respirátor nemusí používat předsedající, osoby přednášející (čtení, přímluvy, atd.), zpěváci, členové sboru při zpěvu, snoubenci při obřadu a další osoby na tomto obřadu přítomné. Nemusí ho také používat předškolní děti a osoby, kterým v tom brání vážné zdravotní důvody. […]


 • Prázdninový provoz farnosti. Zůstává požadavek na ochranu dýchacích cest, pokud je na bohoslužbě více jak 30 lidí.
 • Od 6. června 2021 se vracíme k obvyklému pořadu bohoslužeb. Jsou obnoveny bohoslužby u Sv. Kláry v 11 h a v Dolních Chabrech v 16:30 (oboje s výjimkou prázdnin). Přidané bohoslužby během koronaviru byly zrušeny.
 • Od 10. 5. 2021: ZRUŠEN REZERVAČNÍ SYSTÉM. Zůstávají přidané bohoslužby v neděli ve 12 a v 16 h.  
 • 24. 4. 2021: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje. Analogicky se bohoslužeb však může týkat č. 17 tohoto mimořádného opatření, což znamená za podmínek,
  • že každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku),
  • budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti –
  • a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení.
  • Doporučení ČBK: Bylo by vhodné se také ještě v následující týdnech zdržet používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.

Protože se domníváme, že změny by měly být postupné, že je třeba i nadále určité opatrnosti (i někteří farníci stále s touto nemocí bojují), upravujeme nedělní provoz u Sv. Terezičky od 26. dubna takto:

  • Bohoslužby v 7.30, 9.00, 10.30 a v 18.30 budou pro 120 věřících (takto by mohly být zachovány rozestupy); během bohoslužby v 9 a 10.30 bude ozvučená i farní zahrada.
  • Ponecháváme bohoslužby ve 12.00 a v 16.00 pro 75 lidí (zejména pro ty, kteří potřebují být chráněni a nestýkat se s větším množstvím lidí).
  • Ponecháváme možnost přijmout Eucharistii i mimo mši v neděli 11.15–12.00 a 17.45–18.00 hodin.
  • V tomto smyslu je také zachován rezervační systém, abychom předešli nadměrné kumulaci osob. Odkaz na rezervaci bohoslužeb
 • 7. 3. 2021: Prosíme, dodržujme opatření a pomozme přetíženému zdravotnictví. Pokud nedojde k většímu zpřísnění opatření, tak program upravujeme následovně: [ke stažení zde]

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY (obvyklé a nově přidané od 14.3.)

 • Sobota večer: 18.30
 • Neděle dopoledne: 6.30, 7.30, 9.00, 10.30
 • Neděle odpoledne: 12.00, 13.30, 14.30, 16.00, 17.00, 18.30
 • Na nedělní mše od 14. 3. je třeba se přihlásit přes tento odkaz, telefonicky 283 029.165, .141, .111 nebo v kostele. (Děkujeme Lukáši Gregorovi, že vytvořil rezervační systém.)
 • Případné odhlášení: pokud se nemůžete bohoslužeb nakonec zúčastnit, prosíme, odhlaste se a zavolejte na uvedená telefonní čísla anebo na e-mail farnost.kobylisy@sdb.cz.
 • Prosíme věřící, kteří jdou na bohoslužbu v sobotu večer, aby už nechodili na bohoslužbu nedělní a nechali prostor ostatním.
 • Při naplnění povolené kapacity je možné využít ozvučené zahrady nebo sálu pod kostelem (tam je kapacita 10 lidí).
 • Možnost přijetí Eucharistie mimo mši v neděli 11.15–12.00, po křížové cestě (cca v 15.15) a 17.45–18.00.

VE VŠEDNÍ DNY jsou bohoslužby bez rezervačního systému

 • Pondělí až sobota: 6.30 a 18.30,
 • Mše pro děti: středa 17 h.
 • Přijetí Eucharistie mimo mši ve všední dny 17.45–18.00.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

 • v neděli půl hodiny před obvyklými bohoslužbami (případně během nich) nebo požádat kněze po přidaných bohoslužbách;
 • soboty 13. a 20. března: 9–12 a 14–18.30 (v tu dobu také adorace);
 • od 22. do 31. 3. od 17 do 18.25 hodin (od 17 do 18 h adorace).

KOSTEL JE PŘÍSTUPNÝ PŘES RECEPCI

 • pondělí–pátek 8–16.30 hodin

 

 • 26. 2. 2021: V pátek byla od 1. do 21. března zpřísněna různá opatření a prosíme, abyste je dodržovali a pomohli přetíženému zdravotnictví. Omezení týkající se bohoslužeb se nezměnila:
  • Bohoslužby zůstávají v obvyklém programu s omezením do 10 % míst na sezení, bez hromad- ného zpěvu, s rozestupy, dezifekcí rukou.
  • Kromě obvyklých nedělních bohoslužeb v 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 a 18.30 nabízíme ještě jednu bohoslužbu v 13.30 h.
  • Pro nedělní dopolední bohoslužby je možné využít ozvučený sál pod kostelem a při teplejším počasí i farní zahradu.
  • Možnost přijmout Eucharistii v neděli mimo mši je 11.15–12.00 a od 17 do 18 h. Ve všední dny je nově tato možnost 17.45–18.00 h.
  • Pokud potřebujete hovořit s knězem, nebojte se e-mailem či telefonicky obrátit na kohokoli z kněží. Kontakty najdete zde.
 • 14. 2. 2021: Ani neprodloužení nouzového stavu sněmovnou 12. 2., ani následné vyhlášení nouzového stavu na dalších 14 dní vládou na žádost hejtmanů se nedotklo stávajících omezení, která se vztahují k provozu farnosti. Pouze na Popeleční středu byly přidány bohoslužby v 10 a v 15 h (vedle obvyklých v 6.30, 17 (pro děti) a 18.30). Přijmout popelec a Eucharistii je možné také od 11 do 12 h a od 14 do 15 hodin.
 • 28. 1. 2021: Také další prodloužení nepřineslo žádnou změnu týkající se provozu kostela.
 • 22. 1. 2021: Ani po dalším prodloužení nouzového stavu a setrvání v 5. stupni PES se pro naši farnost nic nemění.
 • 7. 1. 2021: Zatím je 5. stupeň PES prodloužen do 22. ledna. Bohoslužby zůstávají podle pravidelného pořadu s těmito omezeními: „obsazenost nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu  s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének…“ Nedělních bohoslužeb je tedy šest:  7.30, 9.00, 10.30, 18.30 + během Covidu v 16.00 + sobotní s nedělní platností v 18:30. Možnost přijetí Eucharistie v neděli mimo mši 11.15-12.00 a 17-18 h. Při nedělních bohoslužbách je možné využít ozvučeného sálu pod kostelem. 
 • 1. 1. 2021: I po Novém roce zůstáváme v 5. stupni PES. Bohoslužby zůstávají podle pravidelného pořadu. 6. ledna o slavnosti Zjevení Páně bude bohoslužba navíc 17 hodin, ale nebude to speciální bohoslužba pro děti.
 • 23. 12. 2020: Od 27. 12. přešla ČR do 5. stupně PES. Obsazenost je do 10 % míst. Bohoslužby zůstávají zachovány jako doposud dle vánočního rozpisu bohoslužeb. Zrušena je odpolední bohoslužba 31. 12. Místo jí bude v kostele možnost adorace od 16 do 20 h. Pokud budou některé bohoslužby více navštíveny, je možné využít ozvučený sál pod kostelem, případně i zahradu. Kromě toho je možné využít otevřeného kostela 25.–27. 12. a na Nový rok  od 14 h a na Silvestra od 13 h k návštěvě betléma a požádat přítomného kněze o přijetí Eucharistie.
 • 18. 12. 2020: Klesli jsme na 4. stupeň PES. Co se týče bohoslužeb, vše zůstává jako ve 3. stupni jen obsazenost je do 20 % míst. Bohoslužby zůstávají jako doposud. Protože usnesení přišlo během týdne, nezavedli jsme rezervační systém. Účastníkům bohoslužeb v neděli dopoledne nabízíme také ozvučený farní sál pod kostelem a ozvučnou farní zahradu. Pořad vánočních bohoslužeb bude oznámen v neděli 20. 12.
 • 30. 11. 2020: Od čtvrtka 3. 12. „…shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“ (viz i nově upravený PES).  Pokud se tedy nestane nic mimořádného, tak by v našem kostele mohlo být na bohoslužbách 100 lidí. Od neděle 6. prosince (včetně) tedy pro náš kostel platí:
  • Obnovujeme nedělní bohoslužby v obvyklou dobu 7.30, 9.00, 10.30, 18.30 a navíc v 16.00.
  • Půl hodiny před nedělními bohoslužbami (případně během nich) je možné přistoupit ke svátosti smíření.
  • Možnost adorace a svátost smíření bude každý den od 17 do 18 hodin. Ostatní dosavadní adorace s přítomností kněze jsou od 6. prosince zrušeny.
  • Kostel je přístupný přes recepci Salesiánského centra od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin.
  • On-line bohoslužba bude pouze v neděli 6. prosince ve 14 hodin (Youtube – FMA Salesiánky). Je u příležitosti poděkování za 40 let přítomnosti sester salesiánek v ČR. (Hlavní celebrant Martin Hobza.) Pokud se situace nezhorší, další neděle už s on-line přenosy nepočítáme.
  • Do 5. prosince včetně zůstává možnost přijít do kostela k adoraci, svátosti smíření a přijetí Eucharistie 7.00–7.30, 10–12, 15–18.15.
 • 19. a 20. 11. 2020: Bohoslužeb se od 23. 11. může účastnit 20 osob. Na bohoslužby ve všední dny od 23. 11. do 5. 12 se můžete zapsat
  a) v kostele (10 lidí),
  b) anebo přes internet (dalších 10).
  Každý se zapište na večerní mši maximálně jednou za týden, každý člen rodiny na samostatný řádek (malé děti nezapisujte). Na ranní bohoslužbu se můžete zapsat častěji.
  Účastníci bohoslužeb mají dodržovat minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikovat ruce.
  Kostel zůstává otevřený v níže uvedených časech…
 • 17. 11. 2020: Od 18. listopadu se mohou konat bohoslužby do 15 osob. Budou proto obnoveny bohoslužby ve všední den v 6.30 a 18.30, ale je třeba se na ně zapsat na stolku ve středu kostela. Na bohoslužby od příštího týdne bude možné se zapsat i přes internet. V neděli bohoslužby v kostele zatím nebudou kromě streamované bohoslužby v 10.30 (Youtube – Farnost Kobylisy).  Kostel ponecháme otevřený ke krátké individuální adoraci a přítomný kněz bude jednotlivě či v malých skupinkách podávat svaté přijímání a bude k dispozici k rozhovoru či ke svátosti smíření:
  Dopoledne Odpoledne
  Pondělí až sobota 7.00-7.30 a 10.00-12.00 15.00-18.15
  Neděle 7.00-10.00 15.00-19.00
 • 13. 11. 2020: Podle nového Protiepidemiologického systému (PES) představeného v pátek 13. 11. by od příští soboty (21. 11.) mohlo být na bohoslužbách 15, možná i 20 účastníků. Pro mše ve všední by v tom případě byl zaveden rezervační systém. Kostel by zůstal mimo bohoslužby otevřen v současném rozsahu. Nedělní bohoslužby zatím nebudou. Sledujte prosím informace na webových stránkách a kostelních nástěnkách. Všechny úmysly mší budou kněžími odslouženy v komunitní kapli ten den, na který byly zadány. Nedělní mše sv. z našeho kostela bude 10.30 h přes stream (Youtube – Farnost Kobylisy).
 • 21. a 26. 10. 2020: Nová vládní opatření a zákaz vycházení. Kostel zůstává otevřený v dříve nastavených časech (viz tabulka níže). Na cestě do/z práce, na nákup či z nákupu, domů nebo do přírody, na hroby se můžete zastavit v kostele ke krátké osobní modlitbě, individuálnímu přijetí Eucharistie, ke svátosti smíření či rozhovoru s knězem.
  Výzva biskupů z 21. 10. 2020.
  Možnost získat odpustky pro zemřelé v době koronaviru během celého listopadu. // Odpustky přehledně.
 • 13. 10. 2020: Po včerejším jednání Vlády jsou od 14. 10. zakázány akce nad 6 osob. Provoz našeho kostela zůstává zachován, tak jak byl nastaven k 12. 10. Akce v prostorách kostela s výjimkou svateb a pohřbu nemají od středy 14. 10. překročit 6 osob.
 • 9. 10. 2020: Vláda ČR vydala dne 8. října 2020 Usnesení „o přijetí krizového opatření“, z nichž se nás týká to, že s účinností od pondělí 12. října 2020 do dne 25. října 2020 jsou zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti. Tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry. Zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady…  Zakazují se také poutě a podobné tradiční akce.
  S účinností od 19. října 2020 se omezuje účast na svatbě… pohřbu a následné oslavě do 30 osob.

Jak danou situaci budeme řešit v naší farnosti?

  • Mše svaté od 12. října nebudou veřejné. Uvažovali jsme o rezervačním systému pro 10 lidí, ale bylo by to spíš komplikované a chceme kostel nechat otevřený a neblokovat ho na hodinu pro 10 lidí. Všechny úmysly budou kněžími odslouženy v komunitní kapli ten den, na který byly zadány. Nedělní mše sv. v 10.30 h bude přes stream (Youtube – Farnost Kobylisy)
  • Kostel ponecháme otevřený 7 hodin denně ke krátké individuální adoraci a přítomný kněz bude jednotlivě či v malých skupinkách podávat svaté přijímání a bude k dispozici k rozhovoru či ke svátosti smíření:
   Dopoledne Odpoledne
   Pondělí až sobota 6.30-7.30 a 10.00-12.00 15.00-19.00
   Neděle 7.00-10.00 15.00-19.00
  • S farářem (283 029 165) můžete dohodnout přinesení sv. přijímání starým a nemocným, případně pro celou rodinu.
  • S konkrétními kněžími můžete dohodnout osobní setkání či svátost smíření, příp. rozhovor po telefonu či jiné komunikační prostředkykontakty naleznete zde.
  • O výuce náboženství budou informovat děti a jejich rodiče jednotliví katecheté.
  • Ostatní setkání mohou v prostorách kostela probíhat do počtu 10 osob ve vnitřních prostorech a 20 ve vnějších, případně mohou přejít do formy on-line.
  • Pomozme jako křesťané svou modlitbou v rodinách a v malých společenstvích. Připojte se, prosím, ke společné modlitbě růžence, třeba i ve 20 hodin ve smyslu níže uvedené výzvy.
 • 7. 10. 2020: Výzva stálé rady ČBK: „Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás.“

Z listu generálního vikáře biskupa Zdenka Wasserbauera:

„Milí přátelé, obracím se na Vás v předvečer památky Panny Marie Růžencové, kterou letos budeme slavit uprostřed různých omezení, které se týkají života celé společnosti i církve. Ve společnosti i mezi věřícími narůstá napětí, nespokojenost, obavy z budoucnosti. Možná tedy letos stojí za to ještě více než kdy jindy uvědomit si, v jakém dějinném kontextu vystoupila výrazně do popředí modlitba růžence, i když víme, že se postupně utvářela už předtím. 7. října 1571 se odehrála v Korintském zálivu Jónského moře poblíž Lepanta velká bitva, ve které spojené námořní síly tzv. Svaté ligy rozdrtily hlavní flotu Osmanské říše a ukončily tak obavy křesťanského světa z ovládnutí Apeninského poloostrova a dalších částí Středomoří Turky. Bitva, ve které na papežův pokyn sehrál roli právě růženec, měla pro křesťanskou Evropu obrovský symbolický význam a na dlouhou dobu ji ochránila před rozpínavostí osmanské říše. Sv. Pius V. po tomto zázračném vítězství bulou Salvatoris Domini (1572) ustanovil liturgickou památku a jeho nástupce Řehoř XIII. bulou Monet Apostolus (1573) ustanovil na 1. říjnovou neděli slavnost růžence. Ve své bule říká svatý papež Pius zejména toto:

  1. nutnost modlit se k překonání válek a jiných pohrom
  2. růženec je prostým prostředkem, který je k dispozici úplně všem
  3. tento prostředek ukázal svoji velkou účinnost proti herezím a všem ohrožením víry a způsobil četná obrácení
  4. modlitba růžence se má doporučovat celému křesťanskému lidu

Píši tyto řádky v atmosféře, kdy se jako první zprávy stále objevují ty o Covidu, a ty zprávy nejsou povzbudivé. Naše země se tak stále nemůže vrátit do normálního režimu, kdy děti chodí bez omezení do školy, lidé do práce, za kulturou i zábavou; a kdy i život církve není ničím omezován. Můžeme jako křesťané reagovat na tíživou situaci stejně jako všichni ostatní (nosit roušky, zachovávat rozestupy, desinfikovat si ruce, atd.). Ale to je přece málo. Můžeme a měli bychom se více modlit, a to třeba právě modlitbu růžence. Vyzývám proto všechny jednotlivce, farnosti i společenství, aby se v tomto měsíci modlili růženec za ukončení koronaviru! Můžete např. uspořádat mimořádné růžencové pobožnosti podobné těm májovým. Můžeme také jako jednotlivci, farnosti nebo společenství (samozřejmě při respektování aktuálně platných opatření) vykonat poutě k nově vztyčenému Mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí. Stojí za zamyšlení, že sochař Váňa mohl nerušeně na náměstí celé jaro pracovat právě také díky koronaviru! V nově vztyčeném Mariánském sloupu je malá kaplička s kopií milostného obrazu Panny Marie Rynecké, která uchránila Pražany před švédskými vojsky. Obraz, který přežil už husitské nepokoje, měl při obléhání Prahy v roce 1648 nosit na krku pražský purkmistr Mikuláš F. Turek z Rosenthalu a povzbuzovat tím obránce města k důvěře v pomoc Bohorodičky. Odražení švédské útočící přesily bylo pak považováno za zázrak. A protože byl tento milostný obraz také nazýván druhým Palladiem země české, nezapomeňme na staroboleslavské Palladium, u kterého český národ po staletí prosil v těžkých dobách… Sv. Jan Pavel II. nám v nelehké situaci začátku 3. tisíciletí daroval Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae – „O modlitbě svatého růžence“. Dovolte mi zakončit pár větami z tohoto dokumentu, které nás mohou zvlášť oslovit třeba právě u Mariánského sloupu: „A konečně, jak bychom mohli upřít svůj zrak na slávu vzkříšeného Krista a Marii korunovanou na nebesích, aniž bychom zakusili touhu učinit tento svět krásnějším, spravedlivějším a bližším Božímu plánu?… Růženec je vzdálen jakémukoli útěku před problémy světa. Pobízí nás, abychom na ně nahlíželi odpovědně a velkoryse, a dává nám sílu, abychom jim čelili s jistotou Boží pomoci a pevným úmyslem vydávat v každé situaci svědectví o «lásce, neboť ona je svorník dokonalosti» (Kol 3,14)“ (č.40).“

 • 2. 10. 2020: Aktualizace vládních opatření na naši farnost od pondělí 5. října:
  • Všechny bohoslužby ve všední dny proběhnou normálně včetně středeční mše v 17 h pro děti. Jen se při nich nebude zpívat. 
  • Nedělní bohoslužby (včetně bohoslužby v 16 h) zůstanou také zachovány s tím, že v kostele může být maximálně 100 věřících. Pro bohoslužby v 9 a 10:30 bude připraveno ozvučení a místa k sezení ve farní zahradě a u podloubí. Zejména starším lidem doporučujeme, aby na ty nejnavštěvovanější bohoslužby nechodili, chránili se a využili TV NOE či jiných kanálů. Pokud bude mít někdo zájem přinést Eucharistii domů nebo ji přijmout mimo mši, ozvěte se na telefon faráře. Ani při nedělních bohoslužbách se nezpívá. Nedělní agapé během nouzového stavu také nebude.
  • V úterý je Velký úterek pro mládež s hostem Kamilem Strakem na téma Jak se Bůh zjevuje v 21. století. Mše pro mládež bude obvyklá, následné setkání on-line přes Facebook (facebook.com/uterky). 
  • Ostatní setkání mohou probíhat s maximálním počtem účastníků 10 ve vnitřních prostorách včetně použití roušek a 20 ve venkovních prostorách. V tomto duchu bude probíhat i setkání ministrantů, spolčo holek. Pondělní hovory o SZ jsou ale zrušeny. 
  • V salesiánském středisku jsou od pondělí zrušeny kroužky, kurzy a semináře a jednorázové akce. Předpokládá se, že venkovní hřiště zůstanou otevřená v obvyklé odpolední časy.  Aktuální situaci sledujte zde. Ohledně farní výuky náboženství se jednotlivým skupinám ozvou jejich vedoucí.
 • 30. 9. 2020: Vláda v dnešním usnesení omezuje od 5. do 18. 10. 2020: „účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá…“ V našem kostele nedělní bohoslužby 4. října a všechny bohoslužby ve všední dny zůstávají zachovány. Jakým způsobem budou probíhat nedělní bohoslužby 11. a 18. října oznámíme v následujících dnech.
 • 25. 9. 2020: „Omezení spočívá v povinnosti zachování dvoumetrových rozestupů mezi jednotlivými účastníky. Tato povinnost ovšem dopadá pouze na účastníky zdržující se mimo určené místo k sezení, nejde-li o členy domácnosti.“
 • 22. 9. 2020 – z dopisu generálního vikáře kněžím a jáhnům:

„…někteří se na mne obrátili s dotazem, zda také v naší arcidiecézi nedá otec arcibiskup nějaký dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách, jak učinili někteří naši biskupové v uplynulých dnech. Mluvil jsem o tom s panem kardinálem, který je toho názoru, že není třeba žádný dispenz v této situaci dávat. Pokud někdo ve svém svědomí vyhodnotí, že vzhledem k věku, zdravotnímu stavu či jiným vážným důvodům se nemůže nebo by se neměl účastnit společného slavení nedělní bohoslužby s ostatními bratry a sestrami, jistě může slavit bohoslužbu jiným způsobem, např. sledováním nějakého přenosu. Prosím, připomeňte ale vhodným způsobem Vašim farníkům, že účast na nedělní bohoslužbě je vážnou skutečností a neměli bychom se tedy sami snadno dispenzovat bez oprávněného důvodu. Není dobré poddávat se přehnanému strachu a obavám z nákazy, izolovat se od ostatních, odříznout se od velkých duchovních dober, atd. A je třeba tyto skutečnosti dobře a moudře zvažovat.
Také… prosím jménem pana kardinála, abyste při bohoslužbách vybízeli věřící, aby v současné situaci přijímali „na ruku“. Z hygienických důvodů je to nutné a žádoucí.
V současné nelehké situaci je třeba zejména používat zdravý selský rozum, abychom nezanedbali nic potřebného, ale zároveň nepřeháněli. Každá farnost či společenství věřících má svá specifika, ze kterých je třeba vycházet při moudrém zvažování konkrétních opatření. Spoléhám se na Vaši pastýřskou lásku a moudrost, která citlivě vnímá a vede sobě svěřené stádce a vyprošuje si dar rozlišování.
Je třeba sledovat vládní nařízení, dodržovat hygienické zásady a používat vhodné prostředky. Ale zejména je třeba se modlit, vzývat Boží pomoc a odevzdávat se mocné přímluvě Panny Marie a našich zemských patronů…“

 • 18. 9. 2020 – Pokud v příštím týdnu nedojde ke zrušení bohoslužeb, nabízíme starším lidem a ohroženým skupinám ještě další mši svatou v našem kostele v neděli v 16 hodin (počínaje 27. 9.)
  • Od příští neděle (27. 9.) je zrušeno nedělní agapé. Je možné se na farní zahradě setkat, ale bez organizovaného občerstvení. (20. 9. ještě agapé probíhá ve venkovních prostorách na farní zahradě.)
  • Ruší se také farní pouť do Kladského pomezí. Snad se podaří zájezd uskutečnit napotřetí, pravděpodobně v měsíci květnu 2021.
  • Prosíme účastníky aktivit ve vnitřních prostorách a zázemí kostela, aby používali roušky
 • 13. 9. 2020 – Prosíme všechny starší věřící a všechny, kteří patří k ohroženým skupinám, aby nám na sebe nechali kontakt, pokud nebudou moci docházet do kostela a mají zájem o přinesení Eucharistie, zajištění nákupu, rozhovor s někým po telefonu či přes jiný komunikační prostředek apod. Stejně tak prosíme ty, kteří by byli ochotni nabídnout pomoc. Můžete tak učinit telefonicky, e-mailem na vzajemnapomoc@sdb.cz, osobně v sakristii či na recepci nebo prostřednictvím formulářů, které v nejbližších dnech připravíme.
 • 12. 9. 2020 – upozornění z jednání pastorační rady farnosti: Doporučujeme v období pandemie přijímat Eucharistii na ruku. Pokud někdo trvá na přijímání do úst, bude mu Eucharistie podána až jako posledním.
 • 10. 9. 2020 – od tohoto dne je díky nařízení MZ povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách – tedy i při všech bohoslužbách. Používejte také prosím dezinfekci rukou.

3 komentářů k “Doba koranovirová počtvrté

 1. Ludmila říká:

  Vážení a milí,
  ráda bych z celého srdce poděkovala za vaši neutuchající snahu zachovat možnost osobní účasti na mši svaté, zejména nedělní. Je to velká pomoc, posila a útěcha v této neobvyklé a pro mnohé nesnadné době. Obdivuji důmyslný rezervační systém a myslím, že zvýšení počtu nedělních mší svatých na 9+1 sobotní nemá obdoby! Přeji všem hojnost požehnání, zdar a sílu, pokojné prožívání svatopostní doby a mám velkou naději, že u Terezičky budou i veselé Velikonoce, ať už bude vnější situace jakákoli.

 2. Tomas říká:

  Chci moc poděkovat za zvýšení počtu bohoslužeb ! Nicméně rád bych se zeptal od kolika hodin bývá zpřístupněna ta rezervace na webu a od kolika hodin je dostupny papírový formulář v kostele ? Teď ve 13 h už vše na Květnou neděli obsazeno, ráno přihlašování ještě nebylo. Min týden jsme byli na 17 h a šance dostat se na dopolední msi je nula, neboť pokud tomu dobře rozumím, tak lidé co jdou třeba na 6.30 / 7.30 / 9 tak se logicky zase zapíší opět na 9 na další týden atd. a případně napíši na papír další známé, kamarády … Takže pokud je papírová registrace možná dříve než web tak stejně lidé přes web nemají šanci … Rád bych se tedy zeptal kdy se mohu přihlásit aby na nás vyšla řada a mohli jít na nedělní slavnost Vzkříšení … resp kdy v kostele bude k dispozici papír pro registraci na neděli Vzkriseni abychom se tam mohli zapsat.
  Děkuji

  • František Blaha říká:

   Dobrý den. Jak je psáno v ohláškách. Přihlašování na bohoslužbu přes internet začíná předcházející neděli ve 14 h. Do té doby jsou tam počty současné neděle. Zápis v kostele pro ty, kdo nemají internet, začíná na listině v kostele předcházející neděli před ranní bohoslužbou. Omlouvám se, že jsem si dotazu všiml až dnes.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *