Dotazník: Mezi farníky jsou technici, lékaři i učitelé

Přinášíme vám dnes druhou část výsledků rozsáhlého dotazníku, který loni v březnu vyplnilo 557 našich farníků (první část v článku z 25. února). Vyplývá z nich mimo jiné, že naši farníci jsou velmi vzdělaní. Více než každý druhý z oslovených lidí má vysokoškolský diplom. Druhou zajímavostí je vcelku vysoký počet konvertitů, téměř pětina respondentů.

Jak ukazuje tabulka pod textem, nejvzdělanější jsou respondenti ve věku 31 až 60 let. Na druhé straně je u nás velmi málo vyučených – kvalifikovaného řemeslníka abys pohledal… Don Bosco by se podivil, jak se mu změnila klientela. Lidé s pouhým základním vzděláním jsou navíc nejčastěji lidé, kteří dosud z důvodu nízkého věku ani nemohli dosáhnout vyššího vzdělání.

Nejvyšší dokončené vzdělání (dle pohlaví)

muž žena celkem
a.č. % a.č. % a.č. %
125 56,8 165 49,0 290 52,1
VOŠ 8 3,6 39 11,6 47 8,4
47 21,4 104 30,9 151 27,1
vyučen 13 5,9 8 2,4 21 3,8
zákl. vzdělání 27 12,3 21 6,1 48 8,6
celkem 220 100,0 337 100,0 557 100,0

Z hlediska vysokoškolského zaměření tvoří silnou skupinu absolventi technických oborů (zhruba 70 lidí), silně jsou zastoupeni absolventi různých filozofických disciplín (cca 40), lékařů a ekonomů je zhruba po třiceti, máme zde také přibližně 25 pedagogů a po dvacítce absolventů matematicko-fyzikální fakulty a různých teologických oborů. Nalezneme u nás i právníky, přírodovědce a absolventy vysokých uměleckých škol. Kvalifikovaně se zde může diskutovat o většině oborů – nejeden z farníků totiž na  vysokých školách taky učí.

Navíc u nás působí velká síla středoškolsky vzdělaných odborníků. Tak např. gymnazistů je více než 50 a za místní farníky se považuje přes 40 absolventů nějaké průmyslové školy. Nemusíme se bát ani o své zdraví – mezi námi se vyskytuje cca 25 absolventů a absolventek středních zdravotnických škol a cca 30 lidí je zase zběhlých v problematice ekonomie či účetnictví. Ani umění hudební či výtvarné není zanedbáno (cca 5 osob) či zběhlost v oblasti knihovnictví či knih (kolem 5 osob), mezi námi se pohybují i respondenti, kteří mají střední pedagogické vzdělání nebo mají povědomost o sociální práci (zhruba po 10 lidech). Prostě – máme zde teoretiky i praktiky téměř všech myslitelných oborů… Je dobré si to uvědomit a poděkovat Hospodinu, že hřivny nezůstávají ladem.

Další důležitou kategorií, typickou pro návštěvníky našeho kostela, je značné množství konvertitů. Vypovídá to o misijní úspěšnosti našich salesiánů, a zároveň je to velkým podnětem k pastoračnímu zaměření. Tabulka ukazuje, že zhruba tři čtvrtiny respondentů jsou věřícími od dětství, ostatní se označili za konvertity nebo se odpovědi vyhnuli.

Konvertita (třídění dle pohlaví)

muž žena celkem
Konvertita: a.č. % a.č. % a.č. %
NE 167 75,9 240 71,2 407 73,1
ANO 42 19,1 53 15,7 95 17,1
nezjištěno 11 5,0 44 13,1 55 9,8
celkem 220 100,0 337 100,0 557 100,0

Největší množství deklarovaných konvertitů je ve věkové kategorii 31 – 60 let (26 %), ve věkové kategorii nad 60 let hovoří o své konverzi 13 % respondentů. V této souvislosti je zajímavé, že právě v této posledně jmenované věkové kategorii je podstatně více lidí, kteří dosud nepřijali svátost biřmování (18 %), než je tomu u kategorie respondentů mezi 31 – 60 lety (8 %). Tento fakt je zřejmě způsoben jednak tím, že v současnosti se dospělí biřmují současně se křtem (což v dřívějších dobách nebylo možné), jednak tím, že starší respondenti se snad stydí jít k této svátosti s podstatně mladšími lidmi (s tím by se něco mělo udělat – vždyť biřmování je velmi důležitá svátost!).

Respondenti jsou ve své naprosté většině věrnými navštěvovateli našeho kostela (pravidelně se zde zúčastňuje bohoslužeb 94 % oslovených).

Preference nedělních bohoslužeb (třídění dle věkových kategorií respondentů):

nad 60 let 31 – 60 let do 30 let neuved. celkem
v hod. a.č % a.č % a.č % a.č % a.č %
7,30 61 29,6 14 6,0 2 1,8 1 12,5 78 14,0
9,00 76 36,9 139 59,9 76 68,5 3 37,5 294 52,8
10,30 50 24,3 57 24,6 15 13,5 1 12,5 123 22,1
18,30 16 7,8 19 8,2 15 13,5 0 0,0 50 9,0
nezjištěno 3 1,4 3 1,3 3 2,7 3 37,5 12 2,1
celkem 206 100 232 100 111 100 8 100 557 100,0

Celý článek vyšel také v dubnovém Kobylístku. V tom příštím se zaměříme na důvody, proč chodíme právě do našeho kostela. Už teď si ale řekněme, že pro mnohé z nás se toto místo jeví být druhým domovem.

Kazimír Večerka (pro web mírně upravila Lea Matušková)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *