Modlitba, půst a pomoc pro Ukrajinu

Modleme se růženec nebo alespoň desátek za mír a za Ukrajinu

Modlitba růžence  je osvědčenou a nejznámější modlitbou k Panně Marii. Tato modlitba se ve své dnešní podobě šířila po roce 1400 především zásluhou dominikánů. Lze se ji modlit individuálně nebo společně. Spočívá v opakování andělského pozdravení („zdrávasu“) a v rozjímání o událostech z Ježíšova života.  Definitivní podobu růžence stanovil v roce 1569 papež Pius V., který zavedl svátek Panny Marie Růžencové.  Slavení této liturgické památky bylo zavedeno v roce 1572 jako vzpomínka na vítězství nad Turky v námořní bitvě u Lepanta, která proběhla 7. října 1571.  V bitvě bylo úplně poraženo obrovské a „nepřemožitelné“ turecké loďstvo. Turecká rozpínavost tak byla jednou provždy zastavena. Výsledek bitvy připisoval papež Pius V. i neustávající modlitbě růžence.

Zveme právě v měsíci říjnu k modlitbě růžence nebo alespoň desátku za mí

Přehled pomoci pro ukrajinské uprchlíky v Salesiánském centru

Uprchlická vlna vyvolala i v naší farnosti velkou vlnu solidarity. Při sbírce  27. 2. a benefičním koncertu 10. 3. se celkem vybralo 198.840 Kč. Oboje bylo bezprostředně zasláno na účet Charita ČR pro Ukrajinu číslo 55660022/0800. 

Pro pomoc lidem ubytovaným v Salesiánském centru jste poskytli ke dni 12. 4. 2024 prostředky, které jsou uvedeny v následující tabulce i s přehledem jejich využití do této chvíle:

Příjmy Vydání
Sbírky v kostele 106 044 Kč Ubytování 59 250 Kč
Dary na účet 432 900 Kč Obědy 366 620 Kč
Dary v hotovosti 48 660 Kč Tábory 34 300 Kč
Příjmy 607 604 Kč Další nákupy 87 632 Kč
Zůstatek 59 503 Vydání 547 802 Kč

U většiny ubytovaných byl schválen státní příspěvek na bydlení, proto prostředky na ubytování v současnosti čerpá Místní komunita SDB, která ukrajinské maminky a jejich děti ubytovává, ze státního fondu. 

Krom toho mnozí z farníků darovali oblečení a další materiál. Velkou pomocí je práce dobrovolníků. Někteří z farníků dokonce nabídli své ubytovací kapacity. Výraznou pomocí jsou také potraviny z Potravinové banky, které umožňují omezit nákupy a využít jídlo před termínem expirace.

V našem domě aktuálně bydlí 26 lidí, 20 dalších využilo možnost ubytování jen na několik dnů. Jedná se o maminky s dětmi. Na deset dní u nás našla zázemí i maminka s týdenním dítětem a svou maminkou. Všechny děti školního věku byly přijaty do školy Na Šutce, v rámci střediska se podařilo zapojení do některých kroužků, vytvoření dětské skupiny pro předškoláky, organizuje se výuka češtiny pro děti i dospělé.  

Vám všem, kteří se jakkoliv zapojujete nebo jste pomoc nabídli, patří velký dík! 

Václav Jiráček a František Blaha


Adorace za Ukrajinu u Sv. Terezičky 14. 9. 2022 19–21 hodin

Bratři a sestry, Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. Rozhodli jsme se k této aktivitě připojit a prosíme duchovní správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou adoraci na tento úmysl alespoň tam, kde se na svátek Povýšení svatého Kříže koná mše svatá anebo tam, kde je k dispozici kněz, jáhen či pověřená osoba k vystavení Nejsvětější svátosti. Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpění a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír.

Mons. Jan Graubner, předseda ČBK, spolu s biskupy českých a moravských diecézí


Postní doba nám začala díky ruské invazi na Ukrajině o týden dřív. Moc prosím, aby to byla opravdu intenzivní mobilizace naší osobní modlitby, modlitby v rodinách (aspoň desátek růžence), postu, důvěry v Boha a solidarity. Nejde jen o zápas s Putinem, ale proti mocnostem Zla.

ADORACE A MODLITBA RŮŽENCE V NAŠEM KOSTELE

 • V kostele byla do 26. 6. 2022 každý den příležitost k adoraci od 17 do 18 h, (+ obvyklé adorace ve čtvrtek do 19.30, první čtvrtek do 22 h). Přes prázdniny zůstává pouze adorace ve čtvrtek do 19.30 h
 • v 18 h možnost společné modlitby růžence.

MODLITBY JINDE

Materiální sbírka na pomoc lidem z Ukrajiny:

Kromě lékárniček DOČASNĚ POZASTAVENO kvůli přehlcenosti sběrných skladů!!! Pokud chcete věnovat zimní oblečení, deky, spacáky nebo drogerii či obvazový materiál a nemáte možnost věci odvézt do sběrných center, můžete během následujících dnů využít sběrného místa v chodbičce mezi recepcí a sakristií. Věci budou průběžně odváženy do Šatníku Praha v Holešovické tržnici. Věci noste prosím vyprané, funkční a neroztrhané v taškách, igelitových pytlích nebo krabicích a odevzdávejte je v časech otevřené recepce pondělí–pátek 8–20 hodin. Podobným způsobem je možné darovat autolékárničky (malé v měkkém obalu, které se vejdou do tašky či batohu).

Nadace sester boromejek pořádá materiální sbírku na vybavení bytu a ubytovacích zařízení pro uprchlíky (více ZDE).

Sběrná místa ale i nadále organizuje Charita (odkaz zde)

NAŠE POMOC

Co jako farnost, salesiáni a středisko mládeže podnikáme a můžeme podniknout pro oběti válečného konfliktu na Ukrajině

  • Využívejme stávající možnosti podpory. Existuje rozcestník nasiukrajinci.cz – navštivme jej a podle svých možností a sil pomozme. Pamatujme prosím, že veškerá pomoc je během na dlouhou trať a připravme se na to, že bude potřeba pomáhat dlouhodobě.
  • Pokud jste ochotni nabídnout i vy nějaké ubytovací kapacity, vyplňte formulář na webových stránkách Magistrátu hl.m. Prahy. Pokud chcete přispět finančně, podpořte některou z existujících sbírek (např. Charita ČR pro Ukrajinu, sbírkové konto Arcidiecézní charity).
  • Benefiční koncert na pomoc Ukrajině se bude konat v našem kostele v pátek 11. března 2022 po večerní mši svaté v 19:30 hod. Vystoupí na něm sourozenci Špačkovi. Dobrovolné vstupné bude zasláno na účet Arcidiecézní charity Praha pro Ukrajinu.
  • V komunitě salesiánů jsme vyčlenili téměř veškeré kapacity pro návštěvy pro ubytování uprchlíků. K dnešnímu dni (neděle) máme ubytovaných 24 lidí. Jedná se většinou o matky s dětmi. Jsou unaveni po cestě a zvykají si na nové prostředí. Aktuálně jim nabízíme nocleh a obědy, dětem účast na aktivitách středis Zaregistrovali jsme se jako pomáhající organizace, abychom se dostali k datům o možnostech návazných služeb.
  • Jak můžete pomoci v rámci naší farnosti?
   • Pokud máte čas v dopoledních či odpoledních hodinách, uvítáme pomoc s přípravou programu pro děti. Než začnou děti chodit do školy, je možné brát rodiny na výlety, povídat s nimi. Obzvlášť žádoucí tato pomoc bude v týdnu po 14. 3. kdy je středisko mládeže zavřeno z důvodu jarních prázdnin.
   • Některé z žen, které mají starší děti by rády získali nějakou práci.
   • Jako salesiáni bychom uvítali pomoc s pokrytím alespoň části nákladů za ubytování a stravu našich hostí. K tomuto účelu je v kostele speciální označená pokladna. Případně, pokud na tento účel chcete přispět bezhotovostně, přispějte na účet farnosti a do poznámky napište “Ukrajina”.
   • Pokud se chcete do některé z těchto forem pomoci zapojit, napište do formuláře. Odkaz ZDE.
  • Příští neděli (13. března) jste zváni v 10:45 do farní knihovny na přednášku Jaroslava Šebka: Ukrajina – historické a náboženské souvislosti.

Záznam seminář „Jak mluvit s dětmi o válce“

Uskutečnil se ve čtvrtek 3. března ve farní knihovně. Záznam rozhovoru Honzy Vališe z Vrtule s Petrem Novákem si můžete vyslechnout ze záznamu na facebookové stránce Salesiáni Kobylisy.

Zdroje informací a kontakty pro nabídku pomoci

Výzva provinciála Martina Hobzy

Holubice míru

Na recepci jsou k vyzvednutí papírové holubice, které se na strom mohou pověsit a poslat tak „jako by“ Lásku a Mír na dálku. Tato myšlenka vznikla hlavně jako aktivita pro děti a příležitost, jak mohou i malé děti pomoci. Nic méně i VY se neváhejte přidat.

Výzva biskupů

Chceme-li být autentickými Ježíšovými učedníky, nemůže nám být lhostejný žádný konflikt a nespravedlnost na celém světě. Čeští a moravští biskupové nás proto všechny vyzývají k modlitbě a postu za mír na Ukrajině:

Sestry a bratři,
věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti v celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:

Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

Otče náš…
Zdrávas, Maria…

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.
Vaši čeští a moravští biskupové.
Praha, 14. února 2022

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *