Seminář Desatero v životě 2024

Přednášky

1. týden – Úvodní setkání (11. 1. 2024)

 • Zvukový záznam přednášky Radka Gottwalda a svědectví Dana Lockera (mp3)
 • Prezentace (PDF)
 • Srovnání znění Desatera z Exodu, Deuteronomia a katechetické formulace (PDF)
 • Souhrn přednášky a cvičení (PDFWord)

2. týden – Důvěra v Boha (18. 1. 2024)

 • Zvukový záznam přednášky Lídy Rybecké a svědectví Radek Pavelka a Arantza Olaentxea (mp3)
 • Prezentace (PDF)
 • Souhrn přednášky a cvičení (PDFWord)
 • Citáty Marka Orko Váchy k 1. a 2. přikázání z knihy Radost z Boha (PDFWord)

3. týden – Harmonie a řád (25. 1. 2024)

 • Zvukový záznam přednášky Františka Blahy (mp3)
 • Prezentace (PDF)
 • Podrobnější poznámky (PDFWord)
 • Souhrn přednášky a cvičení (PDFWord)

4. týden – Naše vztahy (1. 2. 2024)

 • Zvukový záznam přednášky Radka Gottwalda a svědectví Ondry Maříka (mp3)
 • Prezentace (PDF)
 • Souhrn přednášky a cvičení (PDFWord)

5. týden – Úcta k životu (8. 2. 2024)

 • Zvukový záznam přednášky a svědectví Vlastíka Vajďáka (mp3)
 • Prezentace (PDF)
 • Souhrn přednášky a cvičení (PDFWord)
 • Orko Vácha: z knihy Radost z Boha (PDFWord); Koho nemáme zabíjet (PDF)

Jarní prázdniny – setkání není (15. 2. 2023)

6. týden – Láska a věrnost (22. 2. 2024)

 • Zvukový záznam přednášky Tomáše Redlicha a svědectví Marušky a Pavla Vlasatých i Radka Gelety (mp3)
 • Prezentace (PDF)
 • Souhrn přednášky a cvičení (PDFWord)

Společný víkend – Blahoslavenství
(24.–25. 2. 2024)

 • Zvukový záznam 1. přednášky Radka Gottwalda se svědectvím Zuzky Jirákové (mp3)
 • Zvukový záznam 2. přednášky Radka Gottwalda (mp3)
 • Shrnutí přednášky Radka Gottwalda (formát A5: PDFWord)
 • Zvukový záznam kulatého stolu (mp3)
 • Další inspirativní texty k tématu Blahoslavenství najdete ZDE
 • FOTOGRAFIE Z VÍKENDU

7. týden – Půvab komunikace (29. 2. 2024)

 • Zvukový záznam přednášky Lídy Rybecké (mp3)
 • Prezentace (PDF)
 • Souhrn přednášky a cvičení (PDFWord)

8. týden – Dobrý správce (7. 3. 2024)

 • Zvukový záznam přednášky Františka Blahy a svědectví Miloše Uvízla a Bohumila Dvořáka (mp3)
 • Prezentace (PDF)
 • Podrobnější poznámky (PDFWord)
 • Souhrn přednášky a cvičení (PDFWord)

9. týden – Přikázání lásky (14. 3. 2024)

 • Zvukový záznam přednášky Lídy Rybecké a svědectví Jany a Marka Poláškových (mp3)
 • Prezentace (PDF)
 • Souhrn přednášky a cvičení (PDFWord)

10. týden – Závěrečné setkání (21. 3. 2024)

 • Znovu nahraný zvukový záznam přednášky Radka Gottwalda (mp3)
 • Znovu nahraný zvukový záznam svědectví Zdeňky Korousové (mp3)
 • Prezentace (PDF)
 • Souhrn přednášky a cvičení (PDFWord)

Inspirace a odkazy

Zde najdete odkazy na inspirace k tématu.

Téma DESATERO

Téma BLAHOSLAVENSTVÍ:

 • Gaudete et exsultate papeže Františka – III. kap.: V Mistrově škole, čl. 63–109 (PDF)
 • Katecheze papeže Františka o blahoslavenstvích (PDFWord)
 • Přednáška J. Philippa na KCHK 2023 Štěstí, kde bychom ho nečekali (mp3)
 • Přednáška J. Philippa na KCHK 2023 Blahoslavení chudí v duchu (mp3)
 • Duha 1 (JPG), 2 (JPG)

Desatera

Zadání: Zkus si stručně a pozitivně přeformulovat Desatero a poděl se o něj s ostatními…

——————

DESATERO 1

1. V jednoho Boha věřiti budeš – Ježíš Kristus je má Láska! (On mě zná a má mě rád.)

2. Nevezmeš jméno Boží nadarmo – Volám ho: Přijď ke mně domů! (Zvu ho do svého srdce.)

3. Pomni, abys den sváteční světil – Neděle je krásný a radostný den! (Je jedno, jestli pracuji na zahradě nebo běžím maraton, když přitom odpočívám a vnímám radost.)

4. Cti otce svého i matku svou… – Rodina jsou mé kořeny, můj základ.

5. Nezabiješ | 7. Nepokradeš | 9. Nepožádáš manželky… | 10. Nepožádáš statku – Co nemáš rád, nečiň jiným! Toto vše je úcta k druhým!

6. Nesesmilníš – Mám úctu ke svému tělu, které mi bylo dáno! Je to chrám Ducha svatého.

8. Nevydáš křivého svědectví… – Ústa mi byla dána k mluvení pravdy… krásy

DESATERO 2

1. V jednoho Boha věřiti budeš – Budu mít Boha na 1. místě svého života, ve středu všeho, budu důvěřovat, že je dobrý za všech okolností, a vše, co se děje v mém životě, dokáže použít pro moje dobro. Bůh je dobrý – navěky dobrý. A tato důvěra mi dá svobodu.

2. Nevezmeš jméno Boží nadarmo – Budu budovat náš vztah. Nechám se milovat a Tvé jméno budu vyslovovat s láskou a úctou.

3. Pomni, abys den sváteční světil – Neděli budu využívat k odpočinku, obnově těla, mysli, srdce a vztahů, aby se to dobré mohlo rozvíjet a mohla jsem pak dělat to, co dělat mám a budovat vztahy. To není luxus, ale nutnost.

4. Cti otce svého i matku svou… – Jsem vděčná za rodiče, jejich lásku a „jištění za oponou“. Svým blízkým budu projevovat lásku, úctu a budu jim žehnat; čím je to těžší, tím více. Budu s nimi mít trpělivost.

5. Nezabiješ – Budu mít úctu k životu ve všech jeho formách a podobách. Budu odpouštět. Nezlomím nad nikým hůl.

6. Nesesmilníš + 9. Nepožádáš manželky… – Budu mít respekt a úctu ke vztahům druhých lidí. Ale i úctu k sobě samé – vlastnímu tělu, srdci i duši, protože si zasloužím důstojnost, úctu a lásku – pro to mě Bůh stvořil.

7. Nepokradeš + 10. Nepožádáš statku… – Budu druhým přát jejich dobra, talenty a dary hmotné, duševní i vztahové. Budu dobře využívat čas. Budu dobře využívat svěřený majetek, nejen pro sebe, ale i pro dobré věci.

8. Nevydáš křivého svědectví… – Budu se snažit nacházet na druhých to dobré, i tam, kde je to těžké. Budu lidem žehnat, i těm, u kterých je to pro mě těžké… protože tím otevírám dveře milosti. Pokud mám s někým problém a je to možné – nejprve si promluvím s tím člověkem. Když to není možné nebo to nepomůže, mohu se svěřit nebo poradit o té situaci s někým, komu důvěřuji. Budu vždy o druhých mluvit s úctou, i když se to týká těžkých věcí. Kde nedokážu o druhém říct nic dobrého, budu raději mlčet (netýká se situací, kdy je nutné nemlčet).

K tomu všemu mi pomáhej Bůh, protože na to potřebuji moře milosti…

DESATERO 3

Bůh tě má rád.

Odpovídej láskou, úctou k Jeho jménu.

Když i Bůh má zapotřebí odpočívat, co teprve člověk.

Úcta k rodičům přináší požehnání.

Život je dar, který stojí za to žít v následování Pána, být s Ním.

Chraň čistotu srdce.

Rozlišuj spravedlivě, komu co patří.

Ať jsou slova střídmá, pravdivá, laskavá, k užitku.

Kéž jsou manželství věrná, šťastná.

Co je druhého, to mu přej.

DESATERO 4

1. V jednoho Boha věřiti budeš.

2. Dělej všechno k větší cti a slávě Boží.

3. Svěť neděli, miluj a raduj se ze života.

4. Měj rád lidi, pomáhej jim a děkuj za ně.

5. Chraň život a odpouštěj.

6. Buď věrný Bohu a lidem, přistupuj k nim s úctou a láskou.

7. Buď spokojen s tím co máš a buď skromný.

8. Miluj a chraň pravdu. Buď čestný.

9. a 10. Cti práva svých bližních a přej jim dobro.

DESATERO 5

1. Jsem tvůj Bůh, stvořil jsem tě k obrazu svému a dal jsem ti svobodu. Otevři pro mě své srdce
2. Vyslov svobodně mé jméno kdykoliv se budeš radovat, žasnout, pocítíš vděk nebo úzkost. Jsem stále s tebou.
3. V den sváteční jdi do společenství a odpočívej, zasloužíš si to.
4. Tvoji rodiče ti dali život, buď jim za to vděčný. Udělat mnoho lidí šťastnými je přesně to, co můžeš.
5. Hněv je přirozená emoce. Buď silný, odpouštěj.
6. Máš oči, tak je měj otevřené pro krásu. A když daruješ sebe a přijmeš jako dar druhého člověka, buď věrný.
7. Spravuj dobře vlastní i společný majetek. Buď spokojený s tím co máš. Buď bohatý dobrotou srdce.
8. Chraň právo a čest druhých lidí. Žij v pravdě.
9. Měj úctu k manželství svých bližních.
10. Odmítni svou chamtivost. Buď přející. Respektuj vlastnictví druhých lidí

DESATERO 6

1. Slyš Hospodina
2. Volej k němu
3. Odpočívej
4. Pečuj o starší
5. Neubližuj ani sobě
6. Dívej se na krásu
7. i když ti nepatří
8. Hledej pravdu, studuj
9. Raduj se z úspěchu druhých
10. i z jejich majetku

DESATERO 7

Důvěřuj Bohu
Uctívej jeho jméno a odlož všechny modly
Odpočívej a najdi si čas na Boha, sebe i druhé, oslavuj neděli
Měj v úctě své blízké, malé i velké
Neubližuj
Miluj a buď věrný
Buď štědrý
Buď pravdivý
Oceňuj v kráse žen Boží šikovnost a umění
Soustřeď se na vděčnost, mírnost a spokojenost s tím, co máš

DESATERO 8

1. Navaž osobní, blízký vztah s Bohem.

2. Měj v úctě Boží jméno, je krásné a nádherné

3. Dopřej si jednou týdně odpočinek, příjemný čas s Bohem a blízkými lidmi.

4. Respektuj své blízké a měj s nimi dobré vztahy.

5. Měj v úctě život svůj i ostatních, odpouštějme si.

6. Chraň lásku a důvěru mezi sebou a manželem/manželkou věrností.

7. Buď skromný, spokojený s tím, co máš.

8. Žij tak, aby ses nemusel za nic stydět, mluv podle Sokratova trojího síta (=říkej jen pravdu, jejíž sdělení je dobré a prospěšné)

9. = 6. Chraň lásku mezi manžely.

10. Přej ostatním to, co mají.

 

DESATERO 9

1. STAČÍ LÁSKA!

2. AHOJ TATI!

3. JSME SPOLU!

4. DÍKY MAMI, DÍKY TATI!

5. POMÁHAT A CHRÁNIT!

6. POJĎ SI POPOVÍDAT!

7. UŽ TO STAČILO!

8. CHVÁLIT!

9. LIDÉ JSOU KRÁSNÍ!

10. PŘEJU TI TO

DESATERO 10

1. V JEDNOHO BOHA BUDEŠ VĚŘIT – Jdi za tím, kdo tě povolal a miluje tě

2. NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO – Svěřuj se Bohu se vším, co tě trápí

3. POMNI, ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL -Měj se rád a dopřej si odpočinek a projev vděčnost Bohu

4. CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU, ABYS DLOUHO BYL ŽIV A DOBŘE SE TI VEDLO NA ZEMI- Měj na paměti své rodové kořeny

5. NEZABIJEŠ – Miluj život a zvládej svoji zlobu

6. NESESMILNÍŠ- Buď střídmý ke svému tělu

7. NEPOKRADEŠ- Užívej jen to, co ti patří

8. NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI BLIŽNÍMU SVÉMU – Zrada bolí a ničí vztahy

9. NEPOŽÁDÁŠ MANŽELKY BLIŽNÍHO SVÉHO – Měj radost z lidské bytosti, kterou jsi k sobě připoutal

10. ANIŽ POŽÁDÁŠ STATKU JEHO – Chtěj a raduj se jen z toho, co jsi sám vlastní silou nabyl!