Bohoslužba vděčnosti a usmíření, vigilie Neděle Božího milosrdenství

Datum / čas
22.04.2017
19:30–20:45


80 let kaple sv. Terezičky a 70 let kobyliské farnosti jsou události, které přivádějí k vděčnosti, protože určitě je děkovat za co. Byla by škoda upadnout do pokušení, abychom všechno to pěkné přešli jako samozřejmost a nevzdali díky Pánu za to dobré, co udělal v historii našeho společenství ve spolupráci s mnoha jeho spolupracovníky.

Zároveň všude tam, kde jsou lidé a vztahy, dochází k nedorozuměním, nepochopením, konfliktům a zraněním. V naprosté většině případů to nebývá ze zlého úmyslu, ale jde o projevy naší člověčiny, slabostí, zranění či hříšnosti. A samozřejmě je nutné počítat i s působením Zlého, který dělá všechno pro to, aby ničil Boží dílo – a dělá to mimo jiné i tím, že usiluje o rozklad a narušení vztahů mezi Ježíšovými učedníky.

Jak s takovými zraněními můžeme přistoupit před Pána a jak on uzdravuje naše emocionální zranění, popisuje Floyd McClung v knize Boží otcovské srdce. Hovořili jsme na toto téma při adventní duchovní obnově farnosti (www.terezicka.cz/nahravky). Autor uvádí sedm kroků: 1. přiznat si potřebu uzdravení; 2. vyznat své negativní emoce a převzít zodpovědnost za reakce na ně; 3. odpustit těm, kteří nás zranili; 4. přijmout odpuštění a odpustit sobě; 5. přijímat Otcovu lásku (obrátit se k Bohu a nezávisle na našich pocitech ho chválit); 6. učit se myslet Božím způsobem (proti svým negativním myšlenkovým vzorcům si často připomínat Boží pohled na sebe, na vztahy, situace) a 7. vytrvat.

Na toto téma navážeme při postní duchovní obnově v sobotu 11. března, kde si chceme uvědomit, co nám brání v usmíření s druhými a jak lépe využít zvláštního Božího daru, kterým je svátost smíření.

Chceme vás pozvat, abychom k usmíření, odpuštění i zástupnému pokání za hříchy naší farnosti v celé její historii využili dar postní doby. Dovolte několik návrhů:

 1. Pokud víte o lidech, kteří vás zranili nebo se kterými jste se nerozešli v dobrém, napište si jejich jména a přistupujte s nimi denně před Pána – proste o milost, abyste jim dokázali odpustit (což je především rozhodnutí a vůle: chci odpustit), každý den jim vyproste dotyk Pánova požehnání.
 2. Naše cesta usmíření zpravidla začíná od těch nejbližších lidí v našich rodinách a komunitách. Každý krůček v Boží milosti a síle Ducha Svatého, který vede ke smíření, odpuštění a novému vykročení, je požehnáním pro celé společenství farnosti a církve.
 3. Pokud to před Pánem uznáte za správné po předchozí modlitbě a pokud máte na lidi, kteří vám ublížili, kontakt, napište jim – ne proto, abyste to s nimi znovu rozhrabávali a sáhodlouze probírali, vyčítali si, obviňovali se a způsobovali si další zranění, ale abyste jim napsali omluvu, prosbu za odpuštění toho, co z vaší strany nebylo v pořádku, případně sdělili své zranění a ujištění, že odpouštíte…
 4. Obecnější díky i prosbu za odpuštění a smíření – zejména v rámci jubilea farnosti – můžete napsat na lísteček a vložit do nádoby pod svatostánek a kříž do kostela Sv. Terezičky. Na anonymních lístečcích může být:
 • poděkování za obdarování, dary a milosti, které jsem v naši farnosti obdržel(a); poděkování skupinám lidí ze Salesiánského centra (varhaníkům, schólám, salesiánům, pastorační radě, středisku, centru pro rodinu apod.) za to, čím mě obohacují; poděkování Bohu za smíření a odpuštění, které se z jeho milosti podařilo;
 • prosba za odpuštění, čím jsem já, moje rodina či skupina zranili vztahy ve farnosti nebo nepřispěli k jejímu budování;
 • odpuštění těm, kteří vás v rámci farnosti zranili (bez konkrétních jmen, ale třeba s uvedením, že odpouštíte salesiánům, nějaké skupině či společenství);
 • prosba za odstranění nějakého nepořádku v rámci farnosti, o kterém víte, nabídku pokání za společenství lidí ve farnosti ne ve stylu postoje „spravedlivého“ vůči hříšníkům, ale v pozici těch, kteří vyznávali hřích svého lidu a kterým Hospodin říká: „Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkázy…“ (Ez 22,30)
 1. Pokud víte o někom, kdo si ze společenství naší farnosti odnesl zranění a kvůli tomu z našeho společenství odešel, pokud to uznáte za vhodné, tak ho o této iniciativě prosím informujte. Pokud si k tomuto tématu chcete něco přečíst, doporučujeme:
 2. Z těchto lístečků bychom připravili bohoslužbu vděčnosti a usmíření o vigilii Neděle Božího milosrdenství v sobotu 22. dubna ve večerních hodinách u nás v kostele a společně tyto záležitosti přednesli Bohu. V neděli odpoledne 23. dubna se připojíme k pouti Božího milosrdenství na Černém Mostě, která se stává tradiční aktivitou našeho vikariátu. Všichni jste zváni.
 • Kateřina Lachmanová: Vězení s klíčem uvnitř
 • Jozef Augystyn: Boles křivdy a radost odpuštění / Křivda, odpuštění, smíření
 • Elias Vella: Ježíš, lékař duše i těla / Uzdrav mě, Pane
 • Amadeo Cencini: Život v usmíření

Za pastorační radu Anička Fantová a František Blaha