Příprava na svátosti

Svátost je viditelné znamení, skrze které k člověku přichází neviditelný Bůh. Je to forma komunikace s Bohem.

Svátosti se rozdělují na:

Křest

Křest představuje začátek křesťanského života, kdy se poprvé setkáváme s Kristem tváří v tvář, chvílí, během které se nám předává semeno víry, o které máme pečovat, aby z něho vyrostl strom přinášející dobré ovoce. Křest je cestou z říše smrti do života; je branou do církve a počátkem trvalého společenství s Bohem. Při křtu jsou nám odpuštěny hříchy, jsme vytrženi z moci smrti a pozváni k životu v radosti (Katechismus katolické církve (KKC) 1213-1216, 1276-1278).

Křest je nutným předpokladem pro přijetí dalších svátostí.

Křest dětí

křest dítěte

Vznik nového života je zázrak a u jeho počátku je vždy Bůh. Rodičovství je spoluúčastí člověka na tvůrčí moci Boží. Křest je pak znamením, že na začátku života, i života vašeho dítěte, stojí Bůh. Předpokladem pro křest je víra – víra v osobního Boha, původce a stvořitele všeho, který vstoupil do lidských dějin poznamenaných zlem skrze svého Syna Ježíše Krista. Víra, která dává smysl lidskému životu. Ve víře není lidský život dílem náhody, ale je zakotven v jistotě, která se opírá o Boha, který je počátek i cíl života. Děti mohou být pokřtěny, pokud budou v křesťanské víře také dále vychovávány. Alespoň jeden z rodičů má být schopen dítěti předat víru slovem a hlavně příkladem věrného plnění náboženských povinností.

 Co je potřeba ke křtu dětí:

 • přijít včas dohodnout vhodný termín a vše potřebné
 • přinést rodný list dítěte a oddací list včetně potvrzení o církevním sňatku
 • u rodičů, kteří nejsou církevně sezdáni, trvá příprava na křest dítěte minimálně 1 měsíc (tj. 4 setkání po týdnu), dle Směrnic Biskupské konference
 • rodiče, kteří chtějí pokřtít dítě v jiné farnosti, musí mít k tomu souhlas vlastního faráře
 • křtěné dítě by mělo mít kmotra nebo kmotru. Úlohou kmotrů je pomáhat při náboženské výchově dítěte, být mu duchovním rádcem a ujmout se ho v případě mimořádné situace, kdy se o ně nemohou postarat rodiče. Kmotři by měli být znalí pravd víry, žijící s Kristem a pro Krista (tj. být pokřtěni, biřmováni, přistupující k ostatním svátostem).

 Křest dospělých

křest_foto
Křest v dospělosti vyžaduje delší přípravu, té se říká katechumenát, zpravidla trvá 2 roky. Do katechumenátu se mohou přidat také ti, kteří byli jako děti pokřtěni, ale nebyli vedeni k životu z víry v Ježíše Krista a chtěli by vstoupit s ním do vztahu i svátostným způsobem skrze svátost smíření a eucharistii. Při křtu dospělých se slaví všechny tři iniciační svátosti najednou – křest, biřmování a eucharistie. Křty dospělých se konají tradičně o Velikonocích na Bílou sobotu při Vigilii vzkříšení.

 Co je potřeba ke křtu dospělých:

 • přihlásit se osobně například u faráře
 • začátek kurzu přípravy zpravidla v druhé polovině září
 • mít kmotra nebo kmotru, kteří by měli být znalí pravd víry, žijící s Kristem a pro Krista

 Přílohy

Co říká o křtu Katechismus katolické církve? (pdf, 151 kB)


 

Biřmování

Birmo 132

Biřmování je svátostí křesťanské dospělosti. Ve svátosti biřmování jsou pokřtění pevněji spojeni s církví a obdarováni silou Ducha svatého, aby byli schopni vydávat svědectví o své víře. Skrze svátost biřmování jsou uschopněni víru šířit a bránit. Stávají se tak zodpovědnými členy katolické církve (KKC 1285-1314).

Příprava na biřmování v naší farnosti probíhá v kurzech pro mládež a pro dospělé. Pro vstup do kurzu je možné se osobně přihlásit. Nový kurz pro dospělé začne na podzim 2024, budou-li zájemci.

Nový kurz pro mládež je plánován od září 2024. Více informací o něm a odkaz na přihlašovací formulář  najdete ZDE.

Přílohy

Co říká o biřmování Katechismus katolické církve? (pdf, 149 kB)


 

 Eucharistie (Svaté přijímání)

162

Příprava dětí na sv. přijímání v naší farnosti má tři fáze:

 1. Setkávání s rodiči od listopadu do března, jednou měsíčně
 2. Bezprostřední příprava s dětmi ve dvou jarních měsících, středy po mši svaté pro děti
 3. Příprava je zakončena 1. sv. přijímáním při nedělní mši v 10:30

Přípravu vede farář František Blaha s katechetkou Míšou Pávovou. Podrobnější informace najdete ZDE.


 

Svátost nemocných

Tuto svátost udělujeme hromadně obvykle na den nemocných 11.2. při eucharistické bohoslužbě. Případně je možné domluvit si individuální návštěvu kněze doma či v nemocnici. Je posilující modlitbou pro nemocné a trpící pokřtěné lidi, a také pro lidi v nebezpečí smrti. Je to prosba o sílu, aby nemocný dokázal své utrpení trpělivě snášet a obětovat za druhé. Na přijetí této svátosti se připravujeme očistou srdce ve svátosti smíření a osobní modlitbou. Příležitost ke svátosti smíření je každý den od 18:00, ve vybraných dnech i dříve. Svátost pomazání nemocných může přijmout ten, kdo je pokročilého věku 60 a více let nebo kdo je vážně nemocný.

Více o svátosti pomazání nemocných v příloze (pdf, 226 kB)


 Svátost manželství

Svatba v kostele se neuzavírá proto, že je to tam hezčí, slavnostnější, že ji tam měli rodiče či prarodiče, ale proto, že je to svátost, jeden ze sedmi darů Ježíše Krista církvi. Svátostí je člověk uváděn, obnovován, upevňován, ve svém vztahu k Bohu nebo vybavován pro určité životní poslání. Svátostí manželství je člověk vybavován k manželské a rodičovské lásce láskou Kristovou, která jde až k oběti vlastního života pro druhé. Svátostné manželství začíná slavnostním slibem vzájemného odevzdávání se a přijetí, uskutečňuje se věrným naplňováním tohoto slibu v každodenním životě v síle Kristovy lásky. Svátostné manželství tedy předpokládá, že alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěn a má víru v osobního Boha, který vstoupil do lidských dějin v Ježíši Kristu, který tajemně dále působí v církvi.

Co je třeba k uzavření svátosti manželství:

 • Zjistit, kde jste byli pokřtěni a nechat si vystavit potvrzení o křtu.
 • Přijít osobně na faru a domluvit se s knězem na přípravě k manželství a dni sňatku.
 • Přijít minimálně půl roku před sňatkem.

 Přečtěte si, co k manželství řekl papež František (pdf, 296 kB)


Svátost kněžství

Knězem se může stát svobodný pokřtěný a biřmovaný muž, který v sobě rozpoznal Boží volání ke službě lidem skrze kněžskou službu, prošel formací diecézního semináře nebo řeholní komunity, vystudoval teologickou fakultu a biskup jej uznal za schopným přijmout tuto službu. Knězem se stává kandidát vkládáním rukou biskupa a modlitbou nad ním. Aby se někdo mohl stát knězem, musí být nejprve vysvěcen na jáhna a po určité jáhenské praxi jej biskup světí na kněze. Pokud někdo uvažuje o kněžské službě, může zajít za kterýmkoliv knězem, který mu poradí další kroky.