Otevřená společenství

V naší farnosti působí několik společenství lidí, které spojují podobné zájmy. Scházejí se k modlitbám, četbě Bible a podobně. Některá společenství jsou otevřená a přivítají mezi sebe další případné zájemce.

Informace ke společenstvím mládeže jsou na samostatné stránce

FEB – farní evangelizační buňky

Hledáte společenství a rádi byste se chtěli k nějakému připojit? Pak právě vám patří toto pozvání. Scházíme se jednou týdně a na každém setkání si vyslechneme nahranou katechezi k nedělnímu evangeliu. Tu pro nás připravují salesiáni. Díky tomu pak můžeme lépe porozumět Božímu slovu. Společně sdílíme, jak k nám daný text promlouvá a zda se nám ho daří uvádět do vlastního života.
Svědectví druhých může být pro ostatní povzbuzením do všedních dní. Společná setkání zahajujeme modlitbou chval a díků. Prosíme také za potřeby naší farnosti a za ty, o nichž víme, že naši přímluvu potřebují. Někdy bývá v životě pravidelná osobní modlitba dost obtížná. Když se ale člověk stane
součástí živého společenství, může mu to na jeho cestě životem přinést opravdovou posilu.

Průběh setkání FEB
Zpěv a chvála (asi 15- 20min)
Sdílení se nad otázkou – co tento týden pro mě Ježíš učinil nebo co já jsem učinil pro něho? (asi 15-20min)
Vyučování pastýře – (10-15 min) katecheze faráře, kterou poslouchají všechny buňky ve farnosti. Pro každého je k dispozici také text této katecheze, do kterého si může dělat své poznámky.
Čas prohloubení a sdílení nad vyslechnutou katechezí (15-20min).
Informace – sdělení, jaké jsou ve farnosti akce, potřeby,…
Modlitba přímluvy za lidi z našich Oikos i za lidi vzdálené, kteří potřebují naši modlitbu a které neseme v srdci.
Modlitba nad bratrem/sestrou v buňce, který o modlitbu žádá na konkrétní úmysl.
Setkání je zakončeno modlitbou Otčenáš, kterou se členové modlí obrácení tváří ven z kruhu jako symbol prosby za svět.

Pokud byste nás rádi poznali a chtěli okusit, jak naše setkání probíhá, ozvěte se na email:

petr.jan.radek@gmail.com, setkání v pondělky večer

jenovefa@seznam.cz, setkání ve čtvrtky večer

 

Společenství Žít Laudato si‘

Společenství Žít Laudato si‘ má za cíl rozvíjet v naší farnosti témata uložená katolickým křesťanům encyklikou Laudato si‘ papeže Františka, zejména otázky lidmi způsobené klimatické změny a klimatické (ne)spravedlnosti, sounáležitost s celým lidmi zneužívaným světem, který je stvořen v Kristu a sdílí jeho osud, a hledání způsobů trvale udržitelného života a spravedlivé budoucnosti pro všechny. Těmto tématům se věnujeme při pravidelných online setkáních (v současné době každý sudý čtvrtek od 18h do 19h), při nichž společně prohlubujeme svůj vztah k Bohu Stvořiteli a navzájem se podporujeme na cestě ekologického obrácení. Pro celou farnost chceme otázky související s ohrožením stvořeného světa, který je naším společným domovem, otevírat především společným slavením Dne modliteb za péči o stvoření, přednáškami a filmovými projekcemi. K zapojení srdečně zveme všechny, kdo chtějí spolu s námi hledat způsoby života odpovídající Božímu stvořitelskému záměru. Máte-li o činnost společenství zájem a chtěli byste se připojit (v současné době společně čteme encykliku Evangelii gaudium), napište paní Hanke na: svetla@zitlaudatosi.cz


Středeční společenství nad Písmem

Jsme skupina lidí z okolí kobyliské farnosti a ve středy od 19:00 rozjímáme biblická čtení nadcházející neděle. Čteme Písmo osvědčeným způsobem, který je víc než četba: pomáhá odnést si do dalšího týdne několik konkrétních podnětů. Máme komu povědět, co se nás v Božím slově dotklo (a co se řekne nahlas, to má větší šanci nezapadnout). Máme možnost slyšet, co tentýž kousek Božího slova řekl několika dalším lidem: často je to mnohem větší inspirace než “vlastní nápady”. A konečně, je nám spolu dobře :-) scházíme se takto už řadu let a stali se z nás přátelé.

Výhody našeho spolča:

Otevřenost: rádi přivítáme nové spolčovníky a taky se tak občas děje.
Nevymezenost: jsme mix generací, svobodných i žijících v rodině, konvertitů i katolíků od kolíbky.
O prázdninách se scházíme vždy u někoho z nás doma – útulné a příjemné.

Průběh spolča:

Těžištěm je rozjímání biblických textů, které má tři části: texty přečteme, pak je na sebe necháme 15 minut působit, a pak si navzájem povíme, co a proč nás oslovilo.
Modlitba: částečně navazuje na rozjímání – svěřujeme Pánu to, nač nás svým slovem upozornil, ale i své všední starosti a radosti.
Na začátku a na konci si zazpíváme.

A co dělat, kdybyste se k nám chtěli podívat? Napište nám na jan.farlik@volny.cz a ozveme se vám.


Otevřené setkání nad nedělním evangeliem, živě nebo on-line

Zveme Vás na otevřené setkání nad nedělním evangeliem s farníky. Modlitbou a rozjímáním se snažíme porozumět Písmu svatému. Používáme k tomu metodu „Tří kroků“, pomocí které na sebe necháváme Písmo působit. Ve skupině se naslouchá, čte, přemýšlí, modlí a diskutuje nad nedělním evangeliem.

Setkání na živo: Scházíme se ve čtvrtky v sudých týdnech školního roku v 19.30 ve farních prostorách. Moc rádi vás mezi námi uvítáme. V případě zájmu mi napište na e-mail: mir.sorfova@seznam.cz nebo zavolejte na tel.: 724 803 594.

V minulosti probíhala také on-line verze – aktuálně neprobíhá, omlouváme se – pokud byste měli zájem o setkání touto formou, napište na farní e-mail: farnost.kobylisy@sdb.cz 


Mamky sobě – informace se upravují

 

Kluby maminek, Tvoření pro maminky

Aktivity Salesiánského střediska mládeže, ale navštěvovány především lidmi z farnosti.

Více informací na stránkách Salesiánského střediska mládeže.


Hnutí Modlitby matek

Hnutí Modlitby matek vzniklo v Anglii, postupně se rozšířilo do více než stovky zemí světa. V naší farnosti a jejím okolí působí několik skupinek, z nichž některé jsou otevřené novým členkám.

Skupinky (jméno skupinky, počet členek, otevřená/uzavřená pro přijetí nových členek, kdy a kde se schází, schází se s dětmi nebo bez, kontakt).

Máte-li zájem přidat se k některé z otevřených skupinek, kontaktujte přímo kontaktní osobu skupinky nebo chcete-li založit skupinku novou, pište, prosím, na emaily: dobiskovas@centrum.cz; aremesova@outlook.cz

 • Ďáblice
  • 7 členek
  • uzavřená skupinka
  • každé úterý v sudém týdnu v 19.15 na faře, bez dětí
  • Kontakt: Natalie Matyas, Olga Adámková, lisaci@mybox.cz
 • Kobylisy I
  • 8 členek
  • uzavřená skupinka, (0 – mladší školní věk)
  • každý pátek 10 – 12 hodin v rodinách, s dětmi
  • Kontakt: Ilona Blažková, blazkova.ilona@gmail.com
 • Chabry
  • 5 členek
  • uzavřená skupinka (předškoláci a mladší školní věk)
  • každý čtvrtek ve 14:00 v rodinách, s dětmi
  • Kontakt: Lucie Tilschová, LuckaKundratova@seznam.cz
 • Bohnice
 • Čimice
  • 8 členek
  • otevřená skupinka (skupinku tvoří maminky s předškolními či školními dětmi)
  • každý pátek 9:00 – 10:00 v prostorách Salesiánského centra v Kobylisích
  • Kontakt: Štěpánka Syrová,stepanka.syrova@seznam.cz, Květa Mrázková, kvetamarie@centrum.cz
 • Kobylisy III
  • 8 členek
  • uzavřená skupina (tvoří ji maminky s odrostlými a dospělými dětmi)
  • každé pondělí v 17.15 u salesiánů na Kobyliském náměstí
  • Kontakt: Soňa Dobíšková, dobiskovas@centrum.cz nebo Anežka Remešová, aremesova@outlook.cz

Jak vypadá modlitební setkání matek?

IMG_5258Při našich modlitbách sedíme nebo klečíme kolem stolu, na který položíme kříž, Písmo svaté, svíčku a košík, do kterého na závěr setkání vkládáme papírová kolečka se jmény našich dětí a těch, které chceme odevzdat do Ježíšových rukou. Prosíme hned na začátku Ducha svatého, aby vedl naše setkání, prosíme za ochranu, odprošujeme a odpouštíme, modlíme se za jednotu srdce a mysli všech ve skupince, chválíme Pána písní a modlitbou, čteme Písmo svaté, při kterém sdílíme s ostatními matkami své problémy. Snažíme se porozumět tomu, co chce Pán každé z nás osobně říct. Vzájemně si neradíme, ale všechny problémy vkládáme do modlitby. O důvěrnostech, které přednesou matky při modlitbě, nemluvíme nikde mimo skupinky.

Skrze modlitby Pán utváří nová přátelství. Jsme otevřené přijmout do skupinky nové matky – tělesné, ale i duchovní. Nezapomínáme, že nemusí být ze stejné církve jako my, případně že nemusí mít zkušenosti s modlitbou v malém společenství.

Setkáváme se jednou za týden, vždy v ten samý den i hodinu. Modlíme se, aby Pán poslal do našich skupinek všechny maminky, které tam On chce mít a které to potřebují.

Když jedna matka předává své děti do Ježíšových rukou, ostatní ji v tichu podporují modlitbou. Na MM se ani jedna matka nemodlí sama. Skrze tyto modlitby zažívají matky hluboký klid a požehnání, protože se osobně setkávají s Ježíšem a také proto, že cítí podporu ostatních matek.

Triduum

Když se skupinky MM rozšířily do celého světa, následně vznikla komunita Solace (Útěcha). Její součástí jsou Modlitby matek, Modlitby Otců a Děti víry. Po celý rok se každý týden modlíme za své děti. Po krátkém čase jsme ale byly pozvány, abychom se každé čtvrtletí po celém světě modlily tři dny za duchovní spojení a jednotné úmysly. Tedy ne za svoje děti, ale za sebe a za ty, za které se možná nikdo nemodlí. Pán to potvrdil tím, že toto vnuknutí dostala ve stejném čase nejenom naše zakladatelka Veronika, ale i koordinátorka MM v ČR Růženka z Brna. Začaly jsme vlastně „na zelené louce.“ Věděly jsme jen to, že v pátek se máme postit a odprošovat za svoje hříchy. V sobotu máme odpustit a prosit za obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem. A v neděli se radovat, chválit Pána a děkovat mu za všechno, co nám v našem životě dopřál.

Termíny můžete sledovat na farním webu v sekci kalendář, ve farním magazínu Kobylístek i na stránkách Hnutí MM v sekci Modlitební setkání/Konání Tridua – kde a kdy, pravidelně na něj upozorňujeme v nedělních ohláškách.

triduum_logo

Máte-li zájem přidat se k některé z otevřených skupinek nebo chcete-li založit skupinku novou, pište, prosím, na email modlitbymatek.kobylisy@gmail.com. Více o hnutí se můžete dozvědět na www.modlitbymatek.cz a na www.mothersprayers.org.