Zařazení katechumenů mezi čekatele křtu

Datum / čas
05.03.2017
18:30–19:30


Milí farníci,

o letošní Velikonoční vigilii v sobotu 15. dubna přijme v naší farnosti, dá-li Pán, iniciační svátosti (svátost křtu, biřmování a eucharistie) šest dospělých katechumenů a jedna již pokřtěná dívka přijme svátost biřmování a eucharistie.

Setkat se s nimi můžete při nedělních bohoslužbách 5. 3. v 18.30, kdy budou zařazeni mezi čekatele křtu, a dále při skrutiniích 19. 3. v 7.30, 26. 3. v 9.00 a 2. 4. v 10.30 hodin.

Záměrem skrutinií je očišťovat Božím slovem a modlitbou církve mysl i srdce katechumenů, posilovat je proti pokušení, pomáhat jim, aby uzrál jejich úmysl, a povzbuzovat je, aby niterněji lnuli ke Kristu a rozhodněji pokračovali ve snaze milovat Boha. (srov. Uvedení do křesťanského života, čl. 143)

Nám již pokřtěným mohou tyto obřady napomoci v naší přípravě na obnovu křestního vyznání a prohloubení naší víry.

Prosíme vás o modlitbu za katechumeny a za to, aby dobře dokončili svoji dvouletou přípravu a aby je Duch Svatý naplnil svými dary a svým požehnáním.

Děkujeme.

P. František Blaha, Marie a Václav Kuchařovi