Bohoslužby Svatého týdne 2016

Ke stažení a k tisku také zde (ve formátu pdf)

KVĚTNÁ NEDĚLE – PAŠIJE

 

Přineste si s sebou ratolesti jara – jívy, zlatý déšť

7:30

9:00

10:30

18:30

 

slavnostní průvod uprostřed kostela

průvod ze zahradní terasy (přijďte včas)

slavnostní vstup uprostřed kostela, zpívané pašije

slavnostní vstup uprostřed kostela, zpívané pašije

 

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA středa 16:00 setkání s Hospodinovým trpícím Služebníkem

svátost smíření dětí mladšího školního věku

ZELENÝ ČTVRTEK 18:30 památka večeře Páně s umýváním nohou učedníků

společná modlitba s Ježíšem v Getsemanech

soukromá modlitba s Ježíšem v Getsemanech přes celou noc

VELKÝ PÁTEK

den přísného postu

pokud možno den pracovního volnak intenzivnímu prožití tohoto dne doma i v kostele

8:00

15:00

18:30

společná modlitba RCH a hodinky četby

pobožnost křížové cesty pro děti

velkopáteční obřady

BÍLÁ SOBOTA

den ticha

rozjímání nad smrtí u Kristova hrobu

 8:00

8:30

9:00 – 10:30

10:30 – 19:00

 společná modlitba RCH a hodinky četby

bezprostřední příprava na křest

příprava ministrantů v kostele na večerní liturgii

příležitost k osobní modlitbě u Božího hrobu, vstup bočním vchodem

VIGILIE VZKŘÍŠENÍ

je vhodné vzít si své křestní svíce k obnově křtu

 20:00 slavnost velikonoční svíce
bohoslužba slova
bohoslužba křestní
bohoslužba eucharistická
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  7:30

9:00

10:30

18:30

asperges na začátku eucharistické bohoslužby

asperges na začátku eucharistické bohoslužby

křest dětí při eucharistické bohoslužbě

asperges na začátku eucharistické bohoslužby

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ  bohoslužby 7.30, 9.00, 18.30 (10.30 NENÍ)

 

Příležitost ke svátosti smíření v postní době 2016

„V této svátosti věřící dostávají od Božího milosrdenství odpuštění urážek, kterých se proti Bohu dopustili, a zároveň se smiřují s církví, kterou poranili svými hříchy a která svou láskou, příkladem a modlitbami pracuje na jejich obrácení“.

(II. vatikánský koncil, Konstituce o církvi, článek 11)

„Věřícím ať se častěji doporučuje horlivější a účinnější účast na postní liturgii a kajících pobožnostech. Ať jsou vybízeni především k tomu, aby podle nařízení a tradice církve přistupovali v tuto dobu ke svátosti smíření, a mohli tak slavit velikonoční tajemství s čistým srdcem“.

(Příprava na velikonoční svátky a jejich slavení, Řím 1988)

 

každý den od 18:00
neděle půl hodiny před každou bohoslužbou (případně i během bohoslužby)
pátek 18.3. 17.30 společné slavení smíření 2. způsobem
Přijďte včas a v hojném počtu!
Ke službě smíření bude 6 – 8 kněží
 ve Svatém týdnu pondělí – středa  17.00 k dispozici budou 2 – 4 kněží
ve Svatém týdnu středa 16.00 pro děti mladšího školního věku

V další dny bude už příležitost naprosto výjimečně!

Všichni kněží mají společně slavit liturgii těchto dní a všichni věřící už mají být s Kristem při památce poslední večeře s čistým srdcem.

„Ve svátosti smíření Otec přijímá syna, který se k němu vrací, Kristus bere ztracenou ovci na ramena a odnáší ji zpět do ovčince a Duch svatý znovu posvěcuje svůj chrám a plněji v něm přebývá, což se pak projeví obnovenou nebo vroucněji prožívanou účastí na stolu Páně, takže nad dítětem, které se vrátilo zpět, je veliká radost na hostině Boží církve“.

(Obřady pokání 6)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *