Aktuálně z pastorační rady farnosti

„Zatímco vloni se tříkrálové sbírky účastnilo 88 koledníků, letos jich bylo dokonce 93. Loňská sbírka vynesla 88 tisíc korun, letos se v naší farnosti vybralo neuvěřitelných 92 tisíc korun; to je fantastické“, uvedla v začátku lednového setkání pastorační rady Zuzka Řeháková, ředitelka farní charity. Část vybraných prostředků se odevzdává Arcidiecézní charitě na financování jejích projektů, část sbírky je možno použít i pro dobročinné účely naší farní charity. Úvahy a hovory o činnosti, poslání a základním nastavení farní charity byly hlavním tématem setkání PRF, které se konalo 18. ledna 2015.

Diskuze se týkala hledání optimálního způsobu využití příslušné částky, která zůstane k dispozici ve farnosti, ale i obecného fungování a zaměření farní charity. Zuzka Řeháková ve stručnosti vysvětlila principy fungování farních charit a jejich vztahu k arcidiecézní charitě a seznámila pastorační radu se současnou situací rodící se farní charity, organizačními opatřeními a nastínila předpokládaný další postup. Jednou z potřeb farní charity bude nalezení vhodných prostor jako administrativního i technického zázemí pro její činnost. Z diskuze též vyplynula nezbytnost nalézt nejprve priority charitní práce, zmapování potřeb farnosti a vzniku základního projektu, který by těmto potřebám odpovídal. Následně se budou hledat zdroje, způsoby a organizační struktury této činnosti.

V další části setkání jsme se jako obvykle zamýšleli nad texty koncilního dokumentu Lumen gentium, tentokrát nad kapitolami věnovanými rodině a kultuře. Josef Brtník uvedl, že za hlavní potřebu farnosti v současné době považuje vznik skupiny, která by se věnovala pastoračnímu doprovázení mladých manželských párů, stejně jako manželství v krizi. Taktéž vyzval k četbě apoštolské exhortace Jana Pavla II. Familiaris consortio, která je zásadním dokumentem v otázce pastorace manželů a rodin. Tomáš Kašpar připomněl, že řada lidí se zejména kvůli zaměstnání potýká s nedostatkem času, což má vliv na rodinné vztahy, společnou modlitbu nevyjímaje.

Hovořili jsme též o programové náplni výjezdního setkání pastorační rady, které se bude konat ve Zdicích; Petr Novák navrhl, abychom jej prodloužili až do neděle, což by přineslo větší časové možnosti pro společnou práci i vzájemné poznání. Josef Brtník sdělil pastorační radě aktuální informace ohledně kanonické vizitace farnosti a krátce jsme se věnovali i náplni setkání členů pastorační rady s generálním vikářem, které se uskuteční v rámci této vizitace.

Příští setkání pastorační rady farnosti se koná ve dnech 6. – 8. 2. 2015 ve Zdicích. Prosíme, máte-li jakékoliv podněty k životu farnosti, neváhejte je sdělit kterémukoliv ze členů pastorační rady, případně je písemně předat v sakristii či poslat na farní mail farnost.kobylisy@sdb.cz. Za všechny vaše příspěvky, návrhy a podněty, ať již kritické či tvůrčí, velmi děkujeme. A prosíme též o modlitby za naši farnost i za celé Kobylisy.

Franta Reichel


Text je vybrán z únorového Kobylístku. 

Více informací o pastorační radě farnosti, o jejím poslání a jejích členech, naleznete na webu přímo v rubrice Pastorační rada. Ke stažení a pročtení jsou tam také starší zápiy z jednání rady.

Lea Matušková.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *